TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 


BIAŁORUŚ 

Śl
adami wybitnych Polaków
Białoruskie pejzaże 

SUPER SYLWESTER                                W GRODNIE


FRANCJA - Sanktuaria


LITWA 

Śladami Józefa Piłsudskiego

AUSTRIA 

Wiedeń - Jarmark Bożonarodzeniowy

UKRAINA
Od Kamieńca do Krzemieńca
Lwów i Ziemia Lwowska
"Trawiata" w Operze Lwowskiej

WŁOCHY
Włochy w wielu odsłonach

Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki

CZECHY

CZECHY   (Republika Czeska)

Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK), 1 CZK = 100 halerzy;
1 EUR = ok. 29,30 CZK
Język urzędowy: czeski
Inne języki: słowacki

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (nowego wzoru).  Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.
Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
•    zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
•    mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
•    przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.
Pobyt w Czechach do 3 miesięcy nie wymaga legalizacji.

PRZEPISY CELNE
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE
Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

UBEZPIECZENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne w przypadku transportu medycznego lub zgonu (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Uwaga: z dniem 1 lipca 2006 r. w Republice Czeskiej wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:
- obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
- obowiązek posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowej,
- całkowity zakaz używania antyradarów,
- w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu,
- obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów,
- obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód wobec osób trzecich lub powstania szkody przekraczającej wartość 50 000 CZK,
- zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów (mandat od 5000 do 10 000 CZK).
Jako czyny karalne, podlegające czeskiemu kodeksowi karnemu, kwalifikowane są:
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 1 promila).
Nowością w czeskim kodeksie drogowym jest wprowadzenie systemu punktów karnych w skali od 1 do 7. Po otrzymaniu 12 punktów kierowca, obywatel czeski, traci prawo jazdy. System ten stosowany będzie również wobec obcokrajowców, którzy po otrzymaniu 12 punktów nie będą mogli prowadzić pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej przez okres 1 roku (przy naruszeniu zakazu prowadzenia samochodu grozi kara od 25 000
do 30 000 CZK).
Nowe uprawnienia policji:
- W określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym, ucieczka z miejsca wypadku) policjant może zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcowi. Zatrzymane prawo jazdy odsyłane będzie do organu wydającego.
- W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem min. 5000 CZK) policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 CZK. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Kaucja będzie wykorzystana na pokrycie nałożonego mandatu, a w przypadku niestawienia się sprawcy na rozprawę ulega przepadkowi.
Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej. Uprawnienia w zakresie mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej. Przedstawiciele policji czeskiej uprzedzają, że kierowcy nie przestrzegający przepisów będą karani z pełną bezwzględnością.
Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. W Republice Czeskiej obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym – 50 km/godz., w terenie nie zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych w terenie zabudowanym – 80 km/godz., w terenie nie zabudowanym –130 km/godz. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne. Dowodem wniesienia opłaty jest właściwie wypełniona i naklejona na przednią szybę winieta, którą można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych. Cena winiety jest uzależniona od okresu jej ważności i rodzaju pojazdu. Brak dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu przy kontroli na autostradzie jest karany mandatem. Policja drogowa może ukarać za brak naklejki PL, za przekroczenie prędkości, a także za inne wykroczenia nie zagrażające bezpośrednio życiu uczestników ruchu drogowego. W Republice Czeskiej obowiązuje zakaz używania w czasie jazdy telefonów komórkowych. W razie kolizji drogowej, w której przewidywane szkody mogą przekroczyć 20 tys. CZK, należy obowiązkowo wezwać policję. Osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa.
Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy. W okresie zimowym (tzn. w okresie obowiązywania czasu środkowoeuropejskiego) obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami pozycyjnymi i mijania.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
 Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na bardzo częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty i pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże samochodów.

ŚWIĘTA
Dni wolne i święta w 2006 r.: 1 stycznia, 16–17 kwietnia, 1 maja, 8 maja, 5–6 lipca, 28 września, 28 października, 17 listopada, 24–26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Większość kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach wymienia polskie złotówki. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej”.
• Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.

Źródło: www.msz.gov.pl


2018 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie