TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 


BIAŁORUŚ 

Śl
adami wybitnych Polaków
Białoruskie pejzaże 

SUPER SYLWESTER                                W GRODNIE


FRANCJA - Sanktuaria


LITWA 

Śladami Józefa Piłsudskiego

AUSTRIA 

Wiedeń - Jarmark Bożonarodzeniowy

UKRAINA
Od Kamieńca do Krzemieńca
Lwów i Ziemia Lwowska
"Trawiata" w Operze Lwowskiej

WŁOCHY
Włochy w wielu odsłonach

Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki

ROSJA

ROSJA (Federacja Rosyjska)

Stolica: Moskwa
Waluta: rubel (RUR)
Język urzędowy: rosyjski
Inne języki: języki narodów i grup etnicznych

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Od 1 października 2003 r. obowiązują zasady wjazdu na podstawie wiz określone w polsko-rosyjskiej umowie międzyrządowej o warunkach podróży obywateli obu państw. Okres ważności paszportu powinien obejmować co najmniej okres zamierzonego pobytu. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani określonej kwoty pieniędzy. Obywatele polscy, którzy mają ważne bilety uprawniające do podróży do państwa docelowego lub inne dowody potwierdzające tranzytowy cel podróży i dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego, na ich podstawie oraz na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość przejeżdżają przez terytorium Rosji bez obowiązku posiadania wiz tranzytowych. W takich przypadkach okres pobytu na terytorium Rosji nie może być dłuższy niż 10 dni, licząc od dnia wjazdu, w ramach ważności wizy kraju docelowego.
Zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do terytorium Obwodu Kaliningradzkiego przy przejazdach tranzytowych do Republiki Litewskiej.
Obywatele polscy mający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji na ich podstawie oraz na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji bez obowiązku posiadania wiz. Na granicy należy wypełnić kartę migracyjną, która jest następnie podstawą do zameldowania w miejscu pobytu. Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych. Obywatelom polskim zamieszkałym na stałe w Polsce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Rosji mogą wydawać bezpłatne wizy, w tym uprawniające do nieograniczonej liczby wjazdów z ważnością do jednego roku, ważne tylko na podróż do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, bez obowiązku przedstawienia zaproszenia. Taka wiza, zawierająca adnotację prigranicznyj obmien, nie daje prawa wjazdu do innych części Rosji. Uprawnia ona do pobytu nie przekraczającego 72 godzin. Przedłużenie tego okresu może nastąpić jedynie w przypadku zamieszkiwania w jednym z hoteli z prawem do przyjmowania cudzoziemców (ich wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie: www.polkonkaliningrad.ru) lub w wyjątkowych sytuacjach – w trybie rejestracji w organach spraw wewnętrznych. Przekroczenie pobytu poza wskazany okres karane jest grzywną nakładaną przez milicję lub służbę ochrony granicy oraz automatycznym wydaleniem z terytorium Rosji, bez możliwości odwołania. Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne narażeni są na długotrwałe, sięgające nawet 6 dni, oczekiwanie w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego, w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Oszuści – za nieformalną opłatą – oferują możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością; jest to działanie całkowicie bezprawne. Nie zaleca się wykorzystywania terytorium Obwodu Kaliningradzkiego do przejazdów tranzytowych do Republiki Litewskiej.

PRZEPISY CELNE
Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. W ruchu lądowym między RP a Rosją kontrola graniczna i celna odbywa się na granicy polsko-białoruskiej; wyjątek stanowią samochody ciężarowe (tiry), które podlegają oddzielnej kontroli celnej na granicy białorusko-rosyjskiej. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Przy powrocie do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest pełnomocnictwo od właściciela pojazdu, przetłumaczone na język rosyjski. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować wszystkie przewożone pieniądze oraz wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) oraz dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację. Wywóz waluty w kwocie do 3 tys. USD możliwy jest bez deklarowania, kwoty od 3 do 10 tys. USD należy wpisać do deklaracji celnej. Przy wywozie kwot powyżej 10 tys. USD należy je zadeklarować oraz okazać wyciąg bankowy stwierdzający źródło pochodzenia pieniędzy. Przy wwozie, by uniknąć ewentualnych problemów, zaleca się deklarowanie kwot powyżej 1 tys. USD. Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe – 2 l, papierosy – 200 szt., cygara – 50 szt., czarny i czerwony kawior – 250 g, szlachetne gatunki ryb – 2 kg. Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstwa Kultury Rosji, przy czym funkcjonariusze urzędów celnych często stosują rozszerzoną interpretację tego, co jest dziełem sztuki.

PRZEPISY PRAWNE
Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także innych środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel – od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody – do 10 lat, rozbój – od 3 do 15 lat, gwałt – od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty – od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas poruszania się poza miejscem zamieszkania należy mieć przy sobie dokumenty. Obowiązuje ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

MELDUNEK
Po przyjeździe do Rosji należy bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego (rejestracji), najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wjazdu. Organem meldunkowym jest właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu oddział OWIR. Goście hotelowi meldowani są za pośrednictwem recepcji. Za brak wymaganego meldunku grozi grzywna, a w razie dłuższego pobytu bez zameldowania nawet wydalenie. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmować cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali w swoim przedstawicielstwie nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni, licząc od dnia wydania nowych dokumentów.

UBEZPIECZENIE
Osoby podróżujące samochodem muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego. Zielona karta nie jest honorowana.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji). Odnotowano ogniska ptasiej grypy. Zalecane są szczepienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Między RP a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia i skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W przypadku krótkiego pobytu nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Przy dłuższym pobycie zaleca się jego posiadanie. W przypadku posługiwania się polskim prawem jazdy zalecane jest posiadanie jego oficjalnego tłumaczenia na język rosyjski, gdyż zdarza się, że miejscowi funkcjonariusze milicji nie znają alfabetu łacińskiego i mogą kwestionować przedstawiony dokument. Zaleca się tankować samochody (zwłaszcza na prowincji) w markowych stacjach benzynowych, lepiej nie kupować taniego paliwa, gdyż może uszkodzić silnik. Mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek. Stan większości dróg pozostawia wiele do życzenia, piesi i kierowcy nie przestrzegają przepisów drogowych. W Obwodzie Kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/ godz. na obszarze zabudowanym i 70 km/godz. na obszarze nie zabudowanym.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Z wyjątkiem oznaczonych specjalnych stref wojskowych poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtijska; przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej obowiązuje opłata ekologiczna. Po pozostałym terytorium Obwodu Kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic Obwodu, do której wstęp wymaga przepustki organów spraw wewnętrznych. Należy unikać wypraw w rejony konfliktów (dotyczy to zwłaszcza północnego Kaukazu) – zdarzają się uprowadzenia i porwania dla okupu.

BEZPIECZEŃSTWO
Występuje spore zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Nie należy zachowywać się w taki sposób, który by sugerował, że mamy przy sobie większą sumę pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać przygodnych znajomości, nie wdawać się w przygodne interesy, zabierać przypadkowych pasażerów, korzystać z zaproszeń do prywatnych mieszkań nieznanych bliżej osób, a także korzystać z poczęstunku alkoholem. Sugeruje się, by większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności przechowywać w skrytkach hotelowych. Najlepiej mieć przy sobie jedynie niezbędne kwoty oraz korzystać z kart kredytowych. Nie należy samotnie spacerować i podróżować samochodem nocą oraz zatrzymywać się poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

PRZYDATNE INFORMACJE:
•    Pieniądze można wymieniać bez ograniczeń w bankach i kantorach, ale niektóre z nich, np. w Obwodzie Kaliningradzkim, wymagają okazania paszportu. Należy wystrzegać się wymiany poza kantorami i bankami, mimo lepszego kursu, gdyż można otrzymać fałszywe banknoty. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Banki pośredniczą w transferze z zagranicy pieniędzy dla osób prywatnych.
•    Lepiej nie kupować alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach – można się nim zatruć. Należy zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych.
•    Na terenie Rosji w dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązują różne ceny dla obywateli miejscowych i cudzoziemców.


Źródło: www.msz.gov.pl


2018 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie