Opublikowano

VII CZAK Kresowy 2019 Ziemia Lwowska i okolice

27 czerwca – 3 lipca 2019

Serdecznie zapraszamy na Ziemię Lwowską (z fragmentami sąsiednich obwodów). W programie zwiedzanie pięknych cerkwi wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz zabytków architektury i miejsc związanych z polską historią. Przewidziane są spotkania z miejscową Polonią oraz poznawanie lokalnej kultury ludowej i degustacja miejscowej kuchni.

Dzień 1 27.06. Warszawa – Lublin – Krasnystaw – Wojsławice – Uchanie – Hrubieszów – Dołhobyczów (przejście graniczne) – Sokal – Czerwonograd – Bełz – Uhnów – Mosty Wielkie – Żółkiew. Zbiórka uczestników 27 czerwca 2019 r. na parkingu przed Muzeum Techniki w PKiN o godz. 6,15. Odjazd o godz. 6:30.

UHRYNÓW – kościół pw. św. Katarzyny z przełomu XVIII/XIX w.

WARĘŻ – dawne miasto (od 1528). Najcenniejszy zabytek – kościół pw. św. Marka z klasztorem z k. XVII w. ufund. przez Marka Matczyńskiego wojewodę ruskiego.

SOKAL – miasto od 1424 (prawa miejskie nadane przez Siemowita IV księcia mazowieckiego i bełskiego). W mieście i okolicach miało miejsce wiele ważnych wydarzeń w historii Polski. Zachowany układ urbanistyczny z zabudową z XIX-pocz. XX wieku.

CZERWONOGRAD – powstały po II wojnie światowej gł. ośrodek przemysłowy Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego, wchłonął stare nadbużańskie miasteczko Krystynopol założone w 1692 przez Feliksa Kazimierza Potockiego (nazwa od imienia żony Krystyny). Rozkwit miasteczka za czasów jego wnuka Franciszka Salezego
BEŁZ – jeden z grodów czerwieńskich. Pierwsza wzmianka źródłowa o grodzie z 1030 r. Od 1170 stolica Księstwa Bełskiego (książętami bełskimi byli m. in. Władysław Opolczyk i książę mazowiecki Siemowit IV). W 1462 woj. bełskie przyłączone do Rzeczypospolitej. Prawa miejskie od 1377. W 1665 zamek zburzony przez Szwedów
MOSTY WIELKIE – wieś na prawie wołoskim lokowana w 1472. W z inicjatywy Stanisława Tęczyńskiego starosty bełskiego 1549 lokacja miasta pn. Augustów (w użyciu także stara nazwa). Od k. XVIII w. rozwój przemysłu drzewnego. W okresie międzywojnia największa w Polsce szkoła policji. Tu urodził się przyrodnik i wybitny

BOJANIEC – tu urodził się Maurycy Mochnacki (1803-1834).

TURYNKA – tu urodził się hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620). We wsi cerkiew pw. św. Paraskiewy, późnoklasycystyczna (rozpoczęta w k. XVIII w. – ukończ. w 1837 z fundacji Piotra Krausnekera, rektora Uniwersytetu Lwowskiego). W cerkwi uznawana za cudowną ikona Chrystusa przeniesiona tu w 1765 ze zlikwidowanego klasztoru bazylianów w Strzeliskach k. Bóbrki. Upamiętnia ten fakt 4-kondygnacyjna kapliczka słupowa z 2. poł. XVIII w. W 1774 proboszcz Aleksy Piasecki sprowadził z Rzymu fragment Krzyża Św. Dzięki tej relikwii Turynka stała się jednym z dwóch (obok Krechowa) najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych grekokatolików w Ziemi Lwowskiej.

Dzień 2 28.06. Żółkiew – Krechów – Dąbrowica – Iwano-Frankowe (Janów) – Lelechówka (Jaworowski Park Narodowy – Ukraińskie Roztocze) – Jaworów – Staryj Jar (Stary Jażów) – Niemirów – Potylicz – Rawa Ruska – Magierów – Dobrosin – Żółkiew.

ŻÓŁKIEW – lokacja miasta w 1594 przez Stanisława Żółkiewskiego. Główna siedziba rodowa Żółkiewskich, a następnie (od 1642) Sobieskich. Od 1740 do 1787 w posiadaniu Radziwiłłów. W 1946 zdecydowana większość Polaków została wysiedlona. Od 1951 do 1991 pod nazwą Niesterow. Od 1994 centrum miasta pod ochroną jako państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny. Zachował się regularny renesansowy układ architektoniczny wg wizji idealnego miasta stworzonej przez włoskiego architekta Pietro
Cataneo. Zachowane fragmenty murów obronnych z 2 bramami: Zwierzyniecką i Glińską (zrekonstruowaną) oraz trzema basztami. Ośrodek układu miejskiego stanowi prostokątny rynek z 4-ma podcieniowymi kamienicami z XVII w. Najcenniejszy zabytek – kościół pw. św. Wawrzyńca, jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych zach. Ukrainy. Zespół klasztoru bazylianów założonego w 1682 z cerkwią pw. Serca Pana Jezusa (zbud. w 1682-
90). Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z klasztorem dominikanów (1653-55). W pd.-zach. pierzei rynku zamek zbud. 1594-1610 (budowniczy prawdopodobnie Paweł Szczęśliwy). Później przebudowywany w XVII w. (Piotr Beber i Augustyn Locci) oraz w poł. XVIII w. (Antonio Castelli). Synagoga zbud. w l. 1687-1700. Ratusz miejski z XIX w. wielokrotnie przebudowywany (ostatnio w 1932 w stylu neobarokowym, arch. Bronisław Wiktor). Cerkiew drewniana pw. Św. Trójcy z 1720 r. w 2013 wpisana na Listę UNESCO.

KRECHÓW – wieś wzmiankowana w 1456. Od 2. poł. XVII w dobrach Jana Sobieskiego. W centrum wsi drewniana trójkopułowa cerkiew pw. św. Paraskiewy zbud. w 1724 (I. Chomiuk), doskonały przykład halickiej szkoły drewnianego budownictwa cerkiewnego. Cenne wyposażenie wnętrza z ikonostasem z 1689 (Iwan Rutkowicz z Żółkwi). Obronny monaster bazylianów z przeł. XVI/XVII w. – najlepiej zachowany tego typu zespół na Ukrainie Zachodniej. W monasterze cerkiew św. Mikołaja zbud. w latach 1721-1737. Przy niej wieża bramna z lat 1660 – 1761.

IWANO-FRANKOWE (JANÓW) – lokacja miasta w 1611 przez Jana Swoszowskiego. Chętnie odwiedzany przez Jana III Sobieskiego. W Rzeczypospolitej ostatnim właścicielem był gen. Andrzej Mokronowski (do śmierci w 1784). Właścicielami dóbr janowskich w XIX w. (1868-1912) byli Gołuchowscy (Agenor i jego syn Agenor Maria). Siedziba dyrekcji i małego muzeum powołanego w 1998 Jaworowskiego Parku Narodowego. Najcenniejszy zabytek – kościół pw. Św. Trójcy wybud. w 1741-1755. Murowana cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zbud. w 1831. Murowana XIX-wieczna synagoga po II wojnie adaptowana na kino. Cmentarz rzymskokatolicki z licznymi polskimi nagrobkami z XIX i pocz. XX w.

LELECHÓWKA – drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1739 przebudowana w XIX w. Zbiorowa mogiła ponad 100 żołnierzy z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty płk Bronisława Prugara-Ketlinga poległych 17.09.1939. Punkt wyjścia na Buławę (397 m).

NOWOJAWOROWSK – cerkiew św. Jura z 1715 r. przeniesiona z pobliskiej wsi Olszanica w 1999, a wcześniej w XVIII w. z Wólki Rosnowskiej (Rosniwka) na zach. od Jaworowa.

JAWOROW – pierwsza wzmianka w 1376, od XV w. wymieniany jako miasto. Muzeum historyczno-etnograficzne (ul. Lwowska 31). Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1670 r. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła z 1645 r. W centrum gmach Sokoła. Po przeciwnej str. rynku pomnik Myhajła Werbickiego – autora hymnu Ukrainy. Przy rynku ratusz z XIX w.

W Jaworowie odbędzie się spotkanie z miejscowymi Polakami i wizyta w ratuszu miejskim.

 STARY JAŻÓW – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy z 1638 z pięknym rzeźbionym ikonostasem.
 NIEMIRÓW – miasto na prawie magdeburskim od 1580. Blisko rynku cerkiew pw. Św. Ducha z 1852. Na pn. od rynku kościół katolicki pw. Św. Trójcy z 1640. 3 synagogi.
 POTYLICZ – d. miasto, obecnie wieś. Cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego, jedna z najstarszych cerkwi drewnianych, ufund. w 1502, z drewnianą dzwonnicą z XVII w., w 2013 wpisana na Listę UNESCO.

RAWA RUSKA – prawa miejskie od ok. 1604 – Trzcińscy herbu Rawa. Kościół parafialny pw. św. Józefa zbud. w l. 1770-76 z fundacji kasztelana bełskiego Andrzeja Rzeczyckiego. Zespół klasztorny reformatów z 1725 ufund. przez Grzegorza Rzeczyckiego i Józefa Głogowskiego z kościołem pw. św. Michała Archanioła wg. proj. Pawła Fontany. Kościół parafialny pw. św. Józefa zbud. w 1770-76 z fund. kasztelana bełskiego Andrzeja Rzeczyckiego.

 MAGIERÓW – miasto założone w 1591 przez Jana Magiera. 11 lipca 1657 w bitwie pod Magierowem Stefan Czarniecki rozbił wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Zachowany częściowo dawny układ urbanistyczny i kościół pw. Św. Trójcy zbudowany w 1748, konsekrowany w 1845.

Dzień 3. 29.06. Żółkiew – Kulików – Dublany – Winniki – Złoczów – Zborów – Podkamień – Poczajów –Brody – Podhorce – Olesko – Lwów.

KULIKÓW – wieś znana od k. XIV w., od XV w. miasto, dziś miasteczko ok. 3,5 tys. mieszk. Nazwa od ruskiego słowa kulik (pol. brodziec), który jest wyobrażony w herbie miasteczka. Było ono gniazdem rodu Kulikowskich, później kolejno w rękach Herburtów, Żurawińskich, Sobieskich, Radziwiłłów. Po rozbiorach majątek zakupiony na licytacji przez Batowskich. 11 lipca 1657 wojska Stefana Czarnieckiego rozbiły pod Kulikowem

DUBLANY – uczelnia założona w II poł. XIX w., na pocz. jako Wydział Rolniczo-Leśny Politechniki Lwowskiej, później samodzielna Akademia Rolnicza z polskim jęz. wykładowym, miała wysoki poziom naukowy. Dziś okazały zespół budynków z poł. XIX w. wykorzystywany jest przez Lwowski Uniwersytet Rolniczy. Wokół rozległy park.
WINNIKI – barokowy kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1738 z fundacji Marianny z Potockich Tarłowej wg proj. słynnego architekta lwowskiego Bernarda Meretyna. Kościół był miejscem kultu obrazu MB Winnickiej, obecnie znajdującego się w pobliskiej cerkwi grekokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego wybudowanej w 1842 (ul. Szewczenki 13). Muzeum historyczno-krajoznawcze z cennymi zbiorami (ul. Halicka 26). Kościół z 1783, obecnie cerkiew grekokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela.
ZŁOCZÓW – niepewna wzmianka z 1180 o grodzie Radecz, który (jeśli istniał) zapewne zniszczyli Tatarzy. Pierwsza wzmianka o Złoczowie w dokumencie króla Władysława Warneńczyka z 1441, w którym wymienia się osadę obronną o tej nazwie, będącą ośrodkiem klucza dóbr obejmującego 75 wsi. Od k. XV w. miasto. Prawa miejskie magdeburskie od 1523. Od 1598 w posiadaniu Sobieskich, którzy zbudowali tu murowany zamek (1634-36) ufundowali tu klasztory reformatów reformatów, a później pijarów i bazylianów (1730). Od 1740 w posiadaniu Radziwiłłów (do rozbiorów). W 1801 majątek kupił hr. Łukasz Komarnicki (zm. 1816), po nim dziedziczył jego syn Aleksander, który często gościł poetę Wincentego Pola.
W czerwcu 1941 funkcjonariusze NKWD wymordowali ok. 600 więźniów (w większości Polaków) więzionych w zamku. W Złoczowie zachował się układ urbanistyczny miasta lokacyjnego. Najbardziej okazały zabytek to pijarski zespół kościelno-klasztorny ufundowany przez królewicza Jakuba Sobieskiego. Dobrze zachowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP z piękną barokową fasadą powstał

ZBORÓW – miejsce pamiętnej ugody Zborowskiej zawartej przez króla Jana Kazimierza z Tatarami w 1649 r.

PODKAMIEŃ – obronny zespół kościelno-klasztorny dominikanów z XVII-XVIII w., obecnie w posiadaniu grekokatolickiego zgromadzenia zakonnego studytów.
POCZAJÓW – słynna Poczajowska Ławra – jeden z najważniejszych ośrodków prawosławia na Ukrainie, mający bogatą historię, z wieloma związkami z historią Polski. Najważniejszy jej obiekt to cerkiew Uspieńska zbud. w l. 1771-1783 przez śląskiego architekta Jana Gotfryda Hofmana. Klasztor został zbudowany w l. 1771-80. Malownicza cerkiew Św. Trójcy wzniesiona w stylu cerkwi rosyjskich w l. 1906-12 wg proj. A. Szczusiewa. Pałac archimandryty zbudowany w stylu klasycystycznym w 1825. Bogato dekorowana dzwonnica o wys. 65 m zbudowana w l. 1861-71.

BRODY – od 1580 w posiadaniu Stanisława Żółkiewskiego (ojca hetmana). Od 1584 miasto. W 1629 miasto nabył hetman Stefan Koniecpolski. Za jego czasów Brody stały się dużym ośrodkiem rzemiosła (w szczególności wyrabianie namiotów). Cytadela Koniecpolskiego, twierdza powstała w l. 1630-35, wówczas jedna z najnowocześniejszych (budową kierował arch. włoski Andrea dell’Acqua). Rokokowy

 PODHORCE – położone w pobliżu źródeł Seretu, od 1400 siedziba rodu Podhoreckich, w XVII w. w posiadaniu Koniecpolskich, od 1682 własność królewicza Jakuba Sobieskiego, od 1725 kolejno w rękach Rzewuskich i Sanguszków. Ze zgromadzonej (zwłaszcza przez ostatnich właścicieli) znakomitej kolekcji sztuki większość ocalała z zawieruch wojennych i dziś znajduje się w Muzeum Okręgowym.

OLESKO – jedna z najstarszych osad ruskich. W XIV w. należało krótko do książąt mazowieckich, później do litewskich, w 1366 zajęte przez Kazimierza Wielkiego, w l. 1382-1432 znowu do Litwy. Od poł. XV w. było własnością rodów polskich – Herburtów, Daniłowiczów, Sobieskich, Rzewuskich. Zachował się zamek wzniesiony w XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów. Przebudowany na

Dzień 4. 30.06. Lwów – Mikołajów (Drohowyż) – Rozdół – Stryj – Drohobycz – Borysław – Truskawiec.

DROHOWYŻ k. Mikołajowa – Fundacja Skarbków z XIX w., mauzoleum rodowe Skarbków.

ROZDÓŁ – kościół klasztorny karmelitów z 1616-1619 r.; pałac Lanckorońskich z pocz. XIX w.

 STRYJ – kościół par. z 1395 r., gruntownie przebudowany w k. XIX w., kościół franciszkanów z XVII-XVIII w., przebudowany w XIX w., neogotycki kościół serafitek, dawny budynek Sokoła, wielka synagoga.

 DROHOBYCZ – rynek i monumentalny ratusz z okr. międzywojennego (opisany przez Bruno Schulza w „Sklepach cynamonowych”), gotycki kościół farny typu halowego z XIV-XV w., dom rodzinny Bruno Schulza z tablicą pamiątkową, willa Landaua, d. gimnazjum (tu B. Schultz uczył rysunku), cerkiew Podwyższenia Krzyża Św. z XVII w., cerkiew Paraskiewy Piatnickiej z XVII w., cerkiew św. Jura z XV-XVI wieku (UNESCO od 2013), d. kościół i klasztor karmelitów (ob. cerkiew Św. Trójcy), cerkiew śś. Piotra i Pawła, wielka synagoga.
 

TRUSKAWIEC – centrum uzdrowiska, kościół parafialny z 1859-1860 r. Wieczorem odbędzie się spotkanie z miejscowymi krajoznawcami z degustacją potraw ukraińskiej kuchni.

Dzień 5. 01.07. Truskawiec – Skole – Matków – Użok – Turka – Sambor – Rudki – Beńkowa Wisznia – Komarno – Lubień Wielki – Lwów.

 MATKÓW – cerkiew drewniana pw. Soboru Bogarodzicy z 1838 r. uważana za najpiękniejszą z cerkwi bojkowskich zachowanych na pierwotnym miejscu (na liście UNESCO od 2013).
 UŻOK – cerkiew par. pw. św. Michała Archanioła, prawosławna typu bojkowskiego z 1745, o układzie trójdzielnym, konstrukcji zrębowej, z ikonostasem i ołtarzem z XVIII w., wpisana na Listę UNESCO (2013).

 TURKA – ratusz z 2. poł. XIX w., kościół pw. Wniebowzięcia NMP z k. XVIII w., cerkiew św. Mikołaja (górna) z 1739 r., synagoga z k. XIX w.
 SAMBOR – rynek, kościół farny pw. Męczeństwa św. Jana z XVI w. (z wyposażeniem z poł. XVII i XVIII w.), kościół i klasztor jezuitów/bernardynów pw. św. Stanisława z 1. poł. XVIII w., cerkiew Narodzenia Bogarodzicy z 1738 (kilkakrotnie rozbudowywana), zabytkowe kamienice i wille.

RUDKI – kościół Wniebowzięcia NMP wzniesiony w latach 1685-1728.

KOMARNO – kościół farny z poł. XVII w., cerkiew św. Michała Archanioła z poł. XVIII w.

LUBIEŃ WIELKI – pałac wybudowany XVII w. w stylu baroku francuskiego przez Humieckich

Dzień 6. 02.07. Zwiedzanie Lwowa: rynek z ratuszem, archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, kościół jezuitów, gmach Teatru Wielkiego, kamienice Czarna, Królewska i inne, cerkiew Przemienienia Pańskiego, kościół pw. Bożego Ciała, archikatedra ormiańska, Wysoki Zamek, Cm. Łyczakowski.

Dzień 7. 03.07. Lwów – Gorodok (Gródek Jagielloński) – Sądowa Wisznia – Wykoty – Czaple – Sąsiadowice – Skeliwka (Felsztyn) – Stara Sól – Chyrów – Dobromil – Nowe Miasto – Miżyniec – Mościska – Hruszów (przejście graniczne) – Lubaczów – Cieszanów – Tarnogród – Biłgoraj – Frampol – Wysokie – Bychawa – Bełżyce – Nałęczów – Puławy – Dęblin – Warszawa.

GRÓDEK JAGIELLOŃSKI – kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Św. z XV w., przebudowany w latach 40. XVIII w. i rozbudowany w latach 1939-1944; zespół kościelno-klasztorny franciszkanów z XVI w.; cerkiew pw. św. Jana z poł. XVIII w.

SĄDOWA WISZNIA – zespół pałacowy z poł. XIX w. i inne obiekty.

WYKOTY – cerkiew pw. Ducha Św. z 1671 r.

WOJUTYCZE – kościół z 1719 r.

CZAPLE – dwór klasycystyczny z pocz. XIX w.

SĄSIADOWICZE – zespół kościelno-klasztorny karmelitów z k. XVI – pocz. XVII w.

SKELIWKA (FELSZTYN) – gotycki kościół pw. św. Marcina z XVI w. (dziś cerkiew grekokatolicka), dawna wieża zamkowa, pomnik dobrego wojaka Szwejka na rynku;

 STARA SÓL – kościół św. Michała Archanioła z XVI w., cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, willa „Anna”.

CHYRÓW – d. kościół parafialny z pocz. XVIII w., cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy z poł. XIX w., cmentarz katolicki z k. XVIII w. z barokową kaplicą grobową;

 DOBROMIL – zabytkowy rynek z ratuszem z k. XVIII w. (przebudowanym w 1892), pomnik Mickiewicza, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego z poł. XVI w. wg. proj. Jana Baptysty Wenecjanina (sklepienie „pułtuskie”), cmentarz katolicki z 1793, zespół klasztorny bazylianów z XVII w. z wczesnobarokową cerkwią p.w. św. Onufrego, ruiny zamku Herburtów.

PRZEDZIELNICA – cerkiew pw. św. Mikołaja z 1731 r.

NIŻANKOWICE – murowana cerkiew pw. Św. Trójcy z XVI w., kościół parafialny pw. Św. Trójcy gotycki z XVI w., układ przestrzenny z rynkiem i ratuszem z 2. poł. XIX w., kościół gotycki pw. św. Marcina.

 NOWE MIASTO – kościół parafialny późnogotycki pw. św. Marcina z 1512, trzynawowy typu halowego, z wystrojem wnętrza neogotyckim z k. XIX w.

MIŻYNIEC – kościół katolicki pw. Wszystkich Świętych z 1770-1772 z cenną dekoracją malarską wnętrza i kaplicą grobową Lubomirskich, park pałacowy;

 MOŚCISKA – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z 1606, kościół redemptorystów z XVII w., pałac Strachockiego w Rudnikach Lackich.

Obiadokolacja po przekroczeniu granicy po stronie polskiej. Przejazd do Warszawy. Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. 22.00-22.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 1390 PLN – instruktorzy krajoznawstwa PTTK

1430 PLN – członkowie PTTK

1480 PLN – inne osoby

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem z klimatyzacją,
  • noclegi (6) w hotelach, pokoje 2-osobowe i 3-osobowe z łazienkami,
  • posiłki zgodnie z programem: 6 śniadań, 7 obiadokolacji,
  • obsługę pilota na całej trasie,
  • ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 20 tys. EUR/os.
  • podatek VAT.

Cena nie zawiera: usługi przewodników miejscowych oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 50 EUR.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

pierwsza wpłata – 30% stawki podstawowej po potwierdzeniu zapisu;

dopłata do salda w terminie najpóźniej do 10.06.2019.

UWAGA: na wyjazd konieczny jest paszport ważny min. 90 dni od daty wyjazdu z Ukrainy.

ORGANIZATOR IMPREZY: PTTK Oddział „Mazowsze”, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Tel. +48 22 629-39-47, 627-13-38, fax 627-13-37; e-mail: mazowsze@pttk.com.pl www.pttk.com.pl

PKO BP SA PL 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151; wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 748.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 6293947 lub mailem na adres: mazowsze@pttk.com.pl

  • Na wskazany adres zostanie wysłane zgłoszenie-umowa, które po wypełnieniu należy przesłać na adres j.w.
  • Potwierdzone zgłoszenie zostanie niezwłocznie odesłane do adresata z podaniem terminu wpłaty zaliczki.
  • Dodatkowych informacji udziela: kol. Mieczysław Żochowski, tel. 601 327633.

DO ZOBACZENIA NA TRASIE !

Opublikowano

SMOLEŃSK – KATYŃ

(5 dni)

TERMIN: 13-17.09.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN , godz. 6.15 odjazd na trasę: Warszawa – Suwałki – Dyneburg (Łotwa). DYNEBURG – dawna stolica Polskich Inflant; Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r.na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, szkoła polska, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II DYNEBURG – REZEKNE (RZEŻYCA) – SMOLEŃSK

Po śniadaniu – wyjazd do Smoleńska. RZEŻYCA – zwiedzanie polskiej szkoły. Przejście graniczne Łotwa Rosja. Przejazd przez miejscowości: Newel i Wieliż związane z historią wypraw Stefana Batorego;

SMOLEŃSK – lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010r.- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III SMOLEŃSK – KATYŃ – WITEBSK

Po śniadaniu – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz przejazd przez SMOLEŃSK z pokazaniem najważniejszych zabytków- Kreml – Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego. KATYŃ – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP.

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość). Przyjazd do hotelu Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ IV WITEBSK – MIŃSK – BARANOWICZE

Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

CHATYŃ – 22 marca 1943r. została spacyfikowana wieś zamieszkała wwiększości przez Polaków; mauzoleum poświęcone miejscowościom spacyfikowanym na terenie Białorusi; KUROPATY – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. MIŃSK – kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”; Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – katedra katolicka, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. W międzyczasie – odrobina czasu wolnego. Wyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V BARANOWICZE – BRZEŚĆ – WARSZAWA Po śniadaniu – wyjazd z Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości: KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. BEREZA KARTUSKA – ruiny pierwszego na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego klasztoru kartuzów. BRZEŚĆ – krótkie zwiedzania miasta i Twierdzy Brzeskiej. Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Brześć – Terespol. Przyjazd do Warszawy ok. 21.30. ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 1290 PLN

CZŁ. PTTK, SEENIORZY 1250 PLN

Odpłatność obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie; 4 noclegi wg programu, pokoje 2-3-osobowe z ł azienkami; wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (4x) ubezpieczenie NW i KL z suma gwarancyjną 30 tys. EUR; obsługę pilota na całej trasie.; Cena nie obejmuje kosztów: wizy białoruskiej 70 PLN; wizy rosyjskiej 360 PLN – usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 35 EUR UWAGA: paszport powinien mieć termin ważności min. 180 dni po zakończeniu imprezy. ===========================================================================================
Opublikowano

WARSZAWA – BRZEŚĆ – KOSÓW POLESKI – NIEŚWIEŻ – MIR –NOWOGRÓDEK – LIDA – STARE WASILISZKI – MUROWANKA – BOHATYROWICZE – GRODNO – WARSZAWA

TERMIN: 01.05 – 04.05.2019r

Program wycieczki

I dzień – 01.05.2019r

5.00 – wyjazd z Warszawy, parking przy KINOTECE Pałacu Kultury i Nauki. Wyjazd na Białoruś.

Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Terespol – Brześć.

Brześć – zwiedzanie miasta min. Twierdza brzeska, deptak na ul.Gogola i inne zabytki miasta ( 3h)

Kosów Poleski – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki, kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Pałac Pusłowskich

Nieśwież – zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe ), obiadokolacja, nocleg

II dzień – 02.05.2019r

Śniadanie, wykwaterowanie,

Nieśwież – Zwiedzanie zabytkowego zamku – rodowej rezydencji rodziny Radziwiłłów. Kościół z XVI wieku p.w. Bożego w którego kryptach grobowych pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Ratusz miejski, Brama Słucka oraz inne zabytki miasta.

Mir – zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO.

Nowogródek – w programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół Farny pw. Bożego Ciała – miejsce ślubu króla Władysława Jagiełło z Zofią Holszańską oraz chrztu Adama Mickiewicza, ruiny średniowiecznego zamku)

Zakwaterowanie w hotelu w Lidzie, obiadokolacja, nocleg

III dzień – 03.05.2019r

Śniadanie, wykwaterowanie

Lida – zwiedzanie miasta – zamek Gedymina z XIV w., miejsce wesela króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską.

Stare Wasiliszki – muzeum Czesława Niemena w jego domu rodzinnym, kościół św. Piotra i Pawła.

Murowanka – cerkiew typu obronnego z XV w. jedna z trzech które zostały jeszcze na Białorusi.

Bohatyrowicze – grób znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii, pomnik polskich powstańców styczniowych w lesie koło Bohatyrowicz, krótki pobyt nad rzeką Niemen

Przyjazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień – 04.05.2019r

Śniadanie, wykwaterowanie,Grodno – w programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, kościół Farny pw. Św. Franciszka Ksawerego, cmentarz polski z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r oraz obrońców Grodna z 1939r, jedyny na Białorusi Pomnik Katyński na cmentarzu wojskowym, cerkiew kołożska z XII w, sobór grodzieński i inne zabytki.

Obiad, wyjazd do Polski

Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Powrót do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

Świadczenia:

– przejazd autokarem klasy LUX

– 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,

– 3 obiadokolacje,

– 3 śniadania,

– obiad

– koszt wiz białoruskich oraz obsługi wizowej,

– ubezpieczenie NNW na sumę 2.000 EURO/os oraz KL na sumę 10.000 EURO/os

– opieka pilota ze znajomością trasy oraz jęz. rosyjskiego,

– usługi przewodników terenowych w jęz. polskim – 3 dni,

– utrzymanie pilota oraz kierowcy

Cena: 1.095,00 PLN/os

Cena nie obejmuje kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników muzealnych – koszt ok. 120,00 PLN.

Minimalna ilość uczestników przy której impreza jest realizowana – 25 osób

Termin zgłoszeń – do 10.04.2019r

Termin odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń – na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy

Uwaga: Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni posiadać paszporty ważne 3miesiące od daty jej zakończenia.

ORGANIZATOR: BIURO PODRÓŻY JUNIOR

Opublikowano

BIAŁE NOCE – ST.PETERSBURG

06-13.07.2019
ŁOTWA – ROSJA – ESTONIA – ŁOTWA  (8 DNI)                               

DZIEŃ I           WARSZAWA – DYNEBURG
godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki (PKiN); godz. 6.15 – wyjazd na trasę.  Przejazd przez Litwę. Przyjazd do Dyneburga, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Zwiedzanie DYNEBURGA : dawna stolica Polskich Inflant, szkoła polska , Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r. na cześć żołnierzy polskich walczących z bolszewikami w 1920r. o wolność Łotwy; twierdza. Nocleg.

DZIEŃ II         DYNEBURG – PSKÓW – NOWOGRÓD WIELKI
Po śniadaniu – wyjazd na przejście graniczne łotewsko-rosyjskie. Przyjazd do PSKOWA,  miasta o ponad  700-letniej historii; spacer po centrum miasta ze zwiedzaniem: Kremla i Grodu Dowmonta datowanych na XIII wiek, soboru św. Trójcy – z XVII-wiecznymi freskami siedmiorzędowym ikonostasem, miejsca spoczynku wielu władców; obiadokolacja. Wyjazd do Nowogrodu Wielkiego,  nocleg w hotelu .

DZIEŃ III        NOWOGRÓD WIELKI – ST. PETERSBURG
Po śniadaniu – zwiedzanie NOWOGRODU: Kreml, Sobór św. Zofii z 1050r. (prawdopodobnie najstarsza budowla w Rosji) z zabytkowymi oryginalnymi drzwiami zw. płockimi, pomnik tysiąclecia Rusi, Dwór Jarosława (cz. miasta za rzeką) z Pałacem Podróżnym Katarzyny II. Wyjazd do St. Petersburga. Zakwaterowanie, obiadokolacja.

DZIEŃ IV        SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu wyjazd na c.d. zwiedzania ST. PETERSBURGA: Twierdza Pietropawłowska, Katedra Piotra i Pawła z grobami carów ( m.in. Mikołaja II), Monastyr Aleksandra Newskiego, cerkiew św. Mikołaja, Pole Marsowe, krążownik ”Aurora”, Admiralicja. Przejazd do CARSKIEGO SIOŁA (Puszkino) – spotkanie z przewodnikiem lokalnym oraz zwiedzanie Pałacu Katarzyny z Bursztynową Komnatą. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V         SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie: pałac zimowy – Ermitaż, plac i Sobór Izaaka, Miedziany Jeździec – pomnik Piotra Wielkiego, Newski Prospekt – spacer. Czas wolny. Obiadokolacja. Wieczorna przejażdżka po Newie i kanałach. Nocleg.

DZIEŃ VI        ST. PETERSBURG – PETERHOF – TALLIN
Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie PETERHOFU – port, Pałac Letni – z pałac i park z pięknymi fontannami. Wyjazd do Estonii; przejście graniczne Ivangorod – Narwa. Przyjazd do Tallina, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VII       TALLIN – RYGA
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie TALLINA z przewodnikiem miejscowym, m.in. Górne i Dolne Stare Miasto, Cerkiew Aleksandra Newskiego, średniowieczne wieże; ”Długi Herman” i „Gruba Małgorzata” , kościół luterański, ulice – tzw. Długa i Krótka noga , Ratusz Miejski, Wielka Gildia Kupiecka, kościół protestancki św. Ducha). Czas wolny. Wyjazd do Rygi. Obiadokolacja we własnym zakresie w kompleksie gastronomicznym LIDO z dużym wyborem regionalnych potraw i napojów (samoobsługa). Zakwaterowanie w hotelu Nocleg .

DZIEŃ VIII      RYGA – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:   RYGA – zwiedzanie Starego Miasta z udziałem przewodnika miejscowego m.in.: Ratusz, Zamek Kawale-rów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw.”Trzej Bracia”, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, Dom Bractwa Czarnogłowych.  Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 – 22.00

CENA :            2120 PLN                                Dopłata do pokoju 1-osobowego – 650 PLN

W ramach ceny gwarantujemy: * transport  klimatyzowanym autokarem , * 7 noclegów
w hotelach ** /***( pokoje 2-3-osobowe z łazienką) * wyżywienie – 6 x obiadokolacje + 7 x śniadanie * opiekę pilota na całej trasie, * ubezpieczenie NNW i KL oraz bagażu z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR; * podatek VAT, opłaty graniczne, drogowe, parkingowe
Uwaga: kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Cena nie zawiera:
– Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obsługi przewodników miejscowych /150 EUR/.
– Ew. udziału w przedstawieniu
– przejażdżki statkiem po Newie – 15 EUR
– Kosztów wizy do Federacji Rosyjskiej – 360 zł za osobę.

Opublikowano

Rosja: Wyspy Sołowieckie

Wycieczka do Rosji: WYSPY SOŁOWIECKIE
04-14.08.2019
W czasie wyprawy na malownicze wyspy jezior Onega i Ładoga oraz Morza Białego, do prawie niezamieszkałej Karelii zapraszamy na spotkanie z surową przyrodą tego dzikiego i niezniszczonego przez cywilizację zakątka Europy. Symbolem Sołowek były przez wieki prawosławne monastery, centra życia nie tylko duchowego, ale też całkiem świeckiego handlu, rybołówstwa czy pozyskiwania soli. Niestety w XX wieku słowo Sołowki nabrało nowego, złowrogiego znaczenia. To tutaj powstał zalążek GUŁAG-u, pierwowzór łagru, doskonale w swej grozie zorganizowanego radzieckiego obozu pracy przymusowej. Stąd zaraza rozlała się na cały kraj.
Dzień 1
WARSZAWA, zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 2 godziny przed wylotem. Wylot do PETERSBURGA samolotem rejsowym. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja w restauracji hotelu. Nocleg.

Dzień 2
PETERSBURG, śniadanie. Poranny wyjazd do PRIOZIERSKA (ok. 2,5 godz.). Dalej transfer wodolotem (ok. 1,5 godz.) na wyspę WAŁAAM na jeziorze Ładoga. Wycieczka po głównych atrakcjach wyspy ze zwiedzaniem Monasteru Wałaamskiego, koncert pieśni cerkiewnych. Obiad w klasztornym refektarzu. Transfer wodolotem do SORTAWALI. Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, kolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Transfer do SORTAWALI. Wycieczka po mieście połączona ze zwiedzaniem galerii drewnianej rzeźby Kronida Gogolewa. Wycieczka do GÓRSKIEGO PARKU RUSKEALA z przystankiem na Ruskealskich wodospadach. Spacer marmurowym kanionem. Powrót do hotelu. Kolacja.
Fakultatywnie wycieczka stateczkiem po ładożskich szkierach – skalistych wysepkach, powstałych w wyniku niszczenia podłoża przez lodowiec, a następnie zalania.

Dzień 4
Wczesne śniadanie. Poranny wyjazd do Pietrozawodska. Zostawienie bagaży w hotelu. Wycieczka wodolotem na wyspę KIŻY. Zwiedzanie kompleksu architektonicznego oraz XIX-wiecznej wioski / muzeum „Kiży”. Powrót wodolotem do PIETROZAWODSKA. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w hotelu.

Dzień 5
Śniadanie. Wycieczka po PIETROZAWODSKU. Następnie wyjazd nad wodospad KIWACZ, drugi co do wielkości na terenie równinnej Europy. Spacer po parku dendrologicznym.
Fakultatywnie możliwe także dołożenie do programu wycieczki po rezerwacie Bór Saposki z zachowaną w nieruszonym stanie tajgą. Długość trasy 7 km, czas przejścia 3h.
Powrót do Pietrozawodska. Kolacja. Transfer na dworzec. Około północy odjazd nocnym pociągiem do miasta KIEM.. Nocleg w pociągu.

Dzień 6
Poranny przyjazd do miasta KIEM, transfer na przystań. Śniadanie w postaci suchego prowiantu. Wypłynięcie na WYSPY SOŁOWIECKIE. Przypłynięcie po około czterech godzinach na Sołowki, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie centralnego kompleksu architektonicznego. Wycieczka umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z historią klasztoru Sołowieckiego, katedry Przemienienia Pańskiego, budynków gospodarstwa domowego, refektarza, wieżyczek itp. Kolacja. Nocleg.

Dzień 7
Śniadanie. Wycieczka na PRZYLĄDEK BIELUŻY.
Piesza wycieczka na Przylądek „Bieluży” szlakiem ekologicznym nad brzeg Morza Białego. Wycieczkowicze zapoznają się z różnorodnością krajobrazów, ze szczególnymi cechami klimatu, dowiedzą się o świecie roślin i zwierząt Wysp Sołowieckich, przy odrobinie szczęścia będą mieli możliwość zobaczyć wieloryby. Wyspy Sołowieckie to jedno z niewielu miejsc na świecie, dokąd przypływają na swoje gody białe wieloryby. Oglądanie wielorybów możliwe jest w czasie odpływu, ponieważ w płytkiej wodzie łatwiej je dostrzec. W związku z tym wycieczki odbywają się wczesnym rankiem, późnym wieczorem, a nawet w nocy. W przypadku złych warunkach pogodowych, w tym podczas zagrożenia burzowego, wieloryby trzymają się wówczas z dala od brzegu i nie można ich zobaczyć. Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloryby nie znajdują się w delfinarium, tylko w warunkach naturalnych, nie ma 100% gwarancji obejrzenia ich.
Dystans pomiędzy wsią i początkiem ścieżki ekologicznej (7 km) turyści pokonują autokarem, zaś szlak ekologiczny (5 km) pokonują pieszo w towarzystwie przewodnika. Dla wycieczki szlakiem ekologicznym należy mieć wygodne buty oraz ubranie sportowe oraz ew. środki przeciw insektom. Dobrze mieć przy sobie lornetkę. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Wycieczka na WIELKĄ ZAJĘCZĄ WYSPĘ (ok. 3 godz.). Dopłynięcie na wyspę statkiem. Następnie zwiedzanie miejsc kultu pogańskiego z II-I tysiąclecia p.n.e., zobaczymy kamienne labirynty, pozostałości budowli świątynnych i związanych z pochówkiem, pierwszą w Rosji kamienną przystań. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 9
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wycieczka piesza na SEKIRNĄ GÓRĘ, podczas której wejdziemy na najwyższy punkt wyspy, z którego roztacza się widok na Morze Białe. Podczas wycieczki zobaczymy klasztory-pustelnie WIELKIEJ WYSPY SOŁOWIECKIEJ i poznamy ich bogatą historią. Turyści przejdą starą klasztorną drogą i zobaczą zabytkowy monastyr Wniebowstąpienia, unikatową cerkiew-latarnię morska, Krzyż Czci oraz będą mogli oglądać panoramę północnej części Wielkiej Wyspy Sołowieckiej z najwyższego jej punktu. Druga część dnia poświęcona będzie historii funkcjonującego tu łagru. Wystawa „Historia Sołowieckiego Obozu Robót Przymusowych Specjalnego Przeznaczenia”. Transfer na przystań. Wypłynięcie do BIEŁOMORSKA. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 10
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wycieczka nad KANAŁ BIAŁOMORSKI, gdzie zobaczymy m.in. jedną z 19 śluz zbudowanych przez więźniów. Oglądanie białomorskich petroglifów. Czas wolny. Kolacja. Transfer na dworzec. Odjazd nocnym pociągiem do PETERSBURGA.

Dzień 11
Około południa przybycie do PETERSBURGA. Transfer na lotnisko. Wylot do WARSZAWY.

Cena: 9450 PLN

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa – Petersburg – Warszawa; zakwaterowanie: 1 nocleg w Petersburgu w hotelu***, pokoje 2-os. z łazienkami, 7 noclegów w ośrodkach wypoczynkowych lub hotelach, pokoje 2-os. z łazienkami lub 2-os. z łazienkami w studio, 2 noclegi w pociągu w przedziałach 4 osobowych, wyżywienie zgodnie z programem: 9 x śniadania, 1 x obiad, 10 x kolacja; transport na transfery oraz wycieczki wg programu; transfery wodolotem Prioziersk – Wałaam – Sortawala, na wyspę Kiży i z powrotem; wycieczki statkiem wg programu; bilety na pociągi Pietrozawodsk – Kiem i Biełomorsk – Petersburg; opiekę pilota; wycieczki z przewodnikiem rosyjskojęzycznym na wyspach; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; ubezpieczenie NNW i KL.

Cena nie zawiera: kosztów wizy rosyjskiej – ok. 400 PLN; ustawowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN; wycieczek fakultatywnych: statkiem po Ładożskim szkieram (cena: ok. 25 euro/os.); do Boru Saposkiego (cena: ok. 39 euro/os.)

Opublikowano

ST. PETERSBURG – MOSKWA

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG (Daugavpils)

Godz. 5.45:00 – spotkanie na parkingu przed Muzeum Techniki przy ul. E. Plater – (PKiN); godz. 06:00 – wyjazd na trasę Warszawa – Litwa – Dyneburg. KOWNO – krótki spacer po centrum z pokazaniem m.in. pozostałości zamku kowieńskiego, ratusza, katedry… Przyjazd do DYNEBURGA, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Zwiedzanie centrum miasta: : dawna stolica Polskich Inflant; szkoła polska, Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r. na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920r. o wolność Łotwy z bolszewikami. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II DYNEBURG – PSKÓW – ST. PETERSBURG

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie i wyjazd na trasę: DYNEBURG – uzupełniające zwiedzanie: twierdza dyneburska. Przejście graniczne łotewsko-rosyjskie. PSKÓW – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Kreml, Gród Dowmonta; ST. PETERSBURG – przyjazd do St. Petersburga, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja; dla chętnych wieczorny spacer nad Newę.

DZIEŃ III SANKT PETERSBURG

Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie: pałac zimowy – Ermitaż, plac i Sobór Izaaka, Miedziany Jeździec – pomnik Piotra Wielkiego, Newski Prospekt – spacer. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Wieczorna przejażdżka po Newie i kanałach. DZIEŃ IV SANKT PETERSBURG Po śniadaniu wyjazd na c.d. zwiedzania ST. PETERSBURGA: Twierdza Pietropawłowska, Katedra Piotra i Pawła z grobami carów ( m.in. Mikołaja II), Monastyr Aleksandra Newskiego, cerkiew św. Mikołaja, Pole Marsowe, krążownik ”Aurora”, Admiralicja. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ V ST. PETERSBURG – NOWOGRÓD – OSTASZKÓW

Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: CARSKIE SIOŁO (Puszkino) – zwiedzanie Pałacu Katarzyny z Bursztynową Komnatą NOWOGRÓD WIELKI – Kreml, Sobór św. Zofii z 1050r. (prawdopodobnie najstarsza budowla w Rosji) z zabytkowymi drzwiami zw. płockimi, pomnik tysiąclecia Rusi, Dwór Jarosława (cz. miasta za rzeką) z Pałacem Podróżnym Katarzyny II. OSTASZKÓW – na jednej z wysp na Jeziorze Seliger w pomieszczeniach poklasztornych prawosławnego monastyru NIŁOWA PUSTYŃ w 1939r. został zlokalizowany obóz polskich jeńców; przede wszystkim policjantów i funkcjonariusze Służby Granicznej, Służby Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzanie monastyru. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym; nocleg

DZIEŃ VI OSTASZKÓW – MIEDNOJE – TWER – MOSKWA

Po śniadaniu wyjazd do Moskwy oraz zwiedzanie na trasie: MIEDNOJE – miejscowość położona nad rzeką Twiercą; na terenie ośrodka rekreacyjnego kalinińskiego NKWD w dniach 05.04. – 14.05.1940r. pogrzebano 6288 jeńców z obozu w Ostaszkowie; 2 września 2000 roku otwarty został Polski Cmentarz Wojenny; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy; TWER – (w latach 1931-1990 miasto Kalinin) w kwietniu i maju 1940 r. w pomieszczeniach piwnicznych siedziby zarządu obwodowego NKWD przy ul. Sowieckiej 6 wykonywano egzekucje na polskich jeńcach osadzonych w Ostaszkowie, a pogrzebanych następnie w Miednoje. Przejazd ul. Sowiecką, krótki postój w pobliżu Akademii Medycznej (b. siedziba NKWD); KLIN – dom-muzeum Piotra Czajkowskiego, twórcy Symfonii Patetycznej oraz muzyki do baletów: Śpiąca Królewna, Dziadek do orzechów, Jezioro łabędzie. Przyjazd do Moskwy; obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer. DZIEŃ VII M O S K W A MOSKWA. Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Z przewodnikiem miejscowym objazdowa wycieczka po mieście: Wzgórza Worobiowe, Uniwersytet Moskiewski, Góra Pokłonna, prospekt Kutuzowa; zwiedzanie : Kreml, Plac Czerwony – Sobór Kazański, spojrzenie na Mauzoleum Lenina , cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz); czas wolny w centrum miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VIII MOSKWA – SMOLEŃSK – KATYŃ – ORSZA

Po śniadaniu wyjazd do Orszy oraz zwiedzanie na trasie: SMOLEŃSK – przejazd przez miasto oraz pokazanie: murów obronnych z XVII wieku, Soboru Uspieńskiego; miejsca katastrofy samolotu polskiego w dniu 10 kwietnia 2010r;

KATYŃ – Las Katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano tutaj pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku został odsłonięty Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przejście graniczne rosyjsko-białoruskie. Przyjazd do Orszy, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Spacer po Orszy z pokazaniem m.in. dawnego grodziska ; kościoła katolickiego p.w. św. Józefa, d.kolegium jezuickie.

DZIEŃ IX ORSZA – MIŃSK – WARSZAWA

Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę w kierunku Warszawy. Przejazd przez MIŃSK z pokazaniem Uroczyska KUROPATY oraz w centrum miasta m.in.: Biblioteki Narodowej; miejskiego dworu Wańkowiczów; budynków w stylu „stalinowskiego empir’u”, „czerwonego kościoła”. Przejście graniczne białorusko-polskie. Przewidywany czas przyjazdu do Warszawy ok. godz. 22.oo – 22.30.

CENA ZA OSOBĘ: 2.685,- PLN

SENIORZY, CZŁ.PTTK 2.625,- PLN

Dopłata za pokój 1 osobowy: 670 PLN

W ramach ceny gwarantujemy: transport autokarem (wyposażony w wc, barek, klimatyzację, video) z obsługą 2 kierowców,

8 noclegów w hotelach i ośrodkach** /***( pokoje 2-3-osobowe z łazienką) zgodnie z programem, wyżywienie – 8 x obiadokolacje + 8 x śniadania, opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie KL z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR NNW – 4 tys. EUR, bagaż – 400EUR, OC – 50 tys. EUR, Fundusz TFG, podatek VAT.

Uwaga: kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena nie zawiera: Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obsługi przewodników miejscowych /ok. 140 EUR/osoba

Ew. udziału w przedstawieniu i przejażdżki statkiem po Newie – oddzielnie płatne, Kosztów wizy do Federacji Rosyjskiej – 360 PLN za osobę., kosztów wizy tranzytowej białoruskiej – 50 PLN za osobę.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy – paszport ważny min 6 miesięcy, 2 aktualne zdjęcia paszportowe, wypełnione wnioski wizowe należy doręczyć do biura min. 3 tygodnie przed terminem imprezy; /wnioski wizowe można otrzymać w naszym biurze lub wydrukować ze strony www.poland.mid.ru /.

ZAPRASZAMY !!!

Organizator: Teambustravel

Opublikowano

ROSJA: OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

TERMIN:
31.03-06.04.2019
Program wycieczki:
DZIEŃ I: WARSZAWA – DYNEBURG
godz. 6.00 spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki),
godz. 6.15 odjazd na trasę i zwiedzanie: DYNEBURG: dawna stolica Polskich Inflant; szkoła
polska, Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992 r.na cześć żołnierzy polskich walczących w
1920 r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ II: DYNEBURG – REZEKNE – WIELKIE ŁUKI
Po śniadaniu wyjazd na tresę i zwiedzanie : REZEKNE (Rzeżyca): zwiedzanie polskiej szkoły.
Przejście graniczne Łotwa – Rosja. Przyjazd do Wielkich Łuk. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: WIELKIE ŁUKI – OSTASZKÓW – MIEDNOJE – TWER
Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie miejscowości: OSTASZKÓW – miasto położone ok.190
km od Tweru; kilkanaście km od Ostaszkowa na jednej z wysp na Jeziorze Seliger w
pomieszczeniach poklasztornych prawosławnego monastyru NIŁOWA PUSTYŃ został
zlokalizowany obóz polskich jeńców; jeńcami byli przede wszystkim policjanci i funkcjonariusze
Służby Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzanie
monastyru. MIEDNOJE – miejscowość położona nad rzeką Twiercą; na terenie ośrodka
rekreacyjnego kalinińskiego NKWD w dniach 05.04.-14.05.1940 r. pogrzebano 6.288 jeńców z
obozu w Ostaszkowie; 2 września 2000 r. otwarty został Polski Cmentarz Wojenny; złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do Tweru. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ IV: TWER – MOSKWA
Po śniadaniu zwiedzanie TWERU (w latach 1931-1990 miasto Kalinin): w kwietniu i maju 1940 r.
w pomieszczeniach piwnicznych siedziby zarządu obwodowego NKWD przy ul. Sowieckiej 6
wykonywano egzekucje na polskich jeńcach. Wędrówka po mieście, m.in. ul. Sowiecką. Przyjazd
do MOSKWY. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: Kreml –
Armata Carska, Dzwon Carski, zbrojownia, Plac Łubiański, Plac Czerwony – Sobór Kazański,
cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz). Objazdowa wycieczka po mieście: Wzgórza
Worobiowe, Uniwersytet Moskiewski. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
DZIEŃ V: MOSKWA – SMOLEŃSK
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Moskwy: cmentarz Doński – symboliczny grób gen. Leopolda
Okulickiego. Czas wolny na Arbacie (około 2 godzin). Wyjazd do Smoleńska. SMOLEŃSK:
lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010 r. – złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy. Przejazd do hotelu na obrzeżach Smoleńska; zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI: SMOLEŃSK – KATYŃ – MIŃSK (Białoruś)
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie
SMOLEŃSKA: przejazd przez miasto z pokazaniem najważniejszych zabytków: Kreml –
Twierdza Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego. KATYŃ:
las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym
odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy
NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu

w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w
sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4.412 oficerów WP. Złożenie kwiatów i
zapalenie zniczy. KUROPATY (Białoruś): uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia
wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. Przejazd główną arterią miasta Prospektem Niezależności.
Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VII: MIŃSK – BRZEŚĆ – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie MIŃSKA: Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – archikatedra katolicka
pw. NMP, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce
kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki. kościół św. św. Szymona i Heleny zw.
„czerwonym kościołem”. Czas wolny.
Przejście graniczne Brześć – Terespol.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00
Cena:
1.765 PLN
1.710 PLN członkowie PTTK, Seniorzy
Cena zawiera:
przejazd autokarem na całej trasie, 6 noclegów wg programu (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami),
wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (6x), ubezpieczenie NNW i KL, obsługę pilota na całej
trasie.
Cena nie zawiera:
wizy białoruskiej tranzytowej 60 PLN, wizy rosyjskiej 360 PLN, usługi przewodników
miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów . 65 EUR przy grupie do 25 osób
60 EUR przy grupie powyżej 25 osób

ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano

LITWA: KOWNO – KŁAJPEDA

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie

KOWNO to miasto założone w 1361 r., magdeburskie prawa miejskie uzyskało w 1408 r. z rąk księcia Witolda. W latach 1922-1939 stolica Republiki Litewskiej. W latach 1819-1823 w Kownie mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz. Miasto wielu zabytków, których początki sięgają XV-XVII wieku.

KŁAJPEDA (niemiecka nazwa Memel) to trzecie pod względem wielkości miasto Litwy. Miasto i port założyli w 1252 r. Kawalerowie Mieczowi a pierwsze prawa miejskie na prawie Lubeki zostały nadane w 1257 r. Po drugiej wojnie światowej miasto zamknięte dla cudzoziemców przez 45 lat.

Program wycieczki:

DZIEŃ I: Warszawa – Kowno – Pożajście – Kowno

Warszawa godz. 7.00 spotkanie uczestników: parking przed Muzeum Techniki w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki); odjazd na trasę godz. 7.15.

KOWNO: spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie: Zamek Kowieński, kościół św. Jerzego i klasztor bernardynów, Stare Miasto – zespół kamienic wokół rynku, Ratusz zwany „Białym Łabędziem”, archikatedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, kościół Witolda.

POŻAJŚCIE: zespół kościoła pw. Nawiedzenia NMP i klasztoru kamedułów z 1662 r., położony na półwyspie Pożajście otoczonym wodami tzw. Morza Kowieńskiego.

Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny spacer Aleją Wolności.

DZIEŃ II: Kowno – Kiejdany – Cytowiany – Kłajpeda

Po śniadaniu wyjazd do Kłajpedy i zwiedzanie:

KIEJDANY: miasto przez wiele lat związane z rodzina Radziwiłłów, wspaniale opisane przez H. Sienkiewicza w powieści „Potop”; kościół św. Jerzego zbud. przez Krzyżaków w 1403 r.; Stare Miasto – drewniany kościół św. Józefa wzniesiony w 1710r, kościół kalwiński – obecnie służy jako sala koncertowa (w podziemiach świątyni krypta Radziwiłłów); zabytkowe domy m.in. rzemieślników szkockich; synagogi z XVIII i XIX wieku.

SZYDŁÓW (lit. Siluva): zwana niegdyś Żmudzką Częstochową, a obecnie Żmudzkim Lourdes. Początki kultu maryjnego sięgają roku 1612. Kościół katolicki z obrazem MB Szydłowskiej; kaplica NMP; głaz na cmentarzu.

CYTOWIANY (lit. Tytuvenai): zespół kościoła i klasztoru bernardynów, jeden z najcenniejszych na Litwie. Szczególnie cenny jest wystrój świątyni z zespołem wyjątkowo bogato zdobionych barokowych ołtarzy.

KIELME: dwór Grużewskich wzniesiony w końcu XVI lub na początku XVII wieku; zabytkowy park.

Przyjazd do Kłajpedy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych – wieczorny spacer.

DZIEŃ III: Kłajpeda – Mierzeja Kurońska – Kłajpeda

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie:

KŁAJPEDA: Stare Miasto, tereny zamkowe, Nowe Miasto, Park Rzeźb im. Mazvydasa. Przeprawa promem na MIERZEJĘ KUROŃSKĄ:

SMILTYNE: Litewskie Muzeum Morskie z delfinarium w dawnej twierdzy Kopgalis.

JUODKRANTE: Góra Czarownic z drewnianymi rzeźbami (ponad 100), nawiązującymi do litewskich legend.

NIDA: Dom Tomasza Manna, zabytkowe domy rybackie, wędrówka na wydmy.

Powrót do Kłajpedy; obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ IV: Kłajpeda – Taurogi – Jurbork – Warszawa

Po śniadaniu wyjazd do Warszawy i zwiedzanie miejscowości:

TAUROGI: miejscowość uwieczniona w Trylogii Sienkiewicza; dawna posiadłość książąt brandenburskich, od 1655 r. Bogusława Radziwiłła; rezydencja z poł. XIX w. w kształcie średniowiecznego zamku (obecnie szkoła).

JURBORK: należał m.in. do królowej Bony, Radziwiłłów, Platona Zubowa; odrobina czasu wolnego.

KIDULE: miejscowość związana z Janem Lenartowiczem, pruską rodziną Kryszpinów-Kirszensteinów, rodziną Karpiów; kościół katolicki z plebania w kształcie dworku; zespół dworski z przełomu XIX i XX wieku.

Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.20.00.

CENA:

795 PLN 
55 EUR dopłata za pokój 1-osobowy

Cena zawiera:

przejazd autokarem; 3 noclegi w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienką), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; obsługa pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW i KL; opłaty miejscowe; prom na Mierzeję Kurońską; podatek VAT.

Cena nie zawiera:

obsługi przewodników miejscowych i biletów wstępu – 30 EUR

ZAPRASZAMY ! ! !

Opublikowano

KAZIUKI W WILNIE 01-03.03.2019r.

Od ponad 400 lat tradycją polską utrzymywaną przez mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, a także innych miast na terenie Litwy są jarmarki odpustowe tzw. „KAZIUKI” w dzień patrona Litwy a wcześniej Rzeczypospolitej Obojga Narodów–Św.Kazimierza, zmarłego 4 marca 1484 roku w Grodnie niespełna 26-letniego królewicza,
niedoszłego następcy tronu po Kazimierzu Jagiellończyku.

Współcześnie to trzydniowy kiermasz odbywający się w centrum miasta Wilna. Na straganach prezentowany jest dorobek twórczości ludowej; w kilku miejscach można obejrzeć występy zespołów ludowych. A przede wszystkim, co jest dużą atrakcją – można kupić wspaniałe palmy wielkanocne oraz posmakować tradycyjne potrawy litewskie.

DZIEŃ  I WARSZAWA – WILNO
godz. 06:30 spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki (Pałac Kultury) w Warszawie. Godz. 06:45 – wyjazd na trasę: Warszawa – Wyszków – Ostrów Maz. – Łomża – Augustów- przejście graniczne Ogrodniki-Lazdijaj.
Przyjazd do WILNA; zakwaterowanie w hotelu. Spotkanie z przewodnikiem oraz spacer po wileńskiej Starówce śladami wybitnych Polaków oraz pokazaniem m.in. Ostrej Bramy, cerkwi św. Ducha, klasztoru Bazylianów, Placu Ratuszowego, Katedry Wileńskiej z Kaplicą Królewską. Obiadokolacja na mieście. Nocleg

 

DZIEŃ  II W I L N O
Po śniadaniu  spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz dalsze zwiedzanie WILNA– Kościół św Piotra i Pawła na Antokolu; cmentarza na Rossie;  Udział w święcie Kaziukowym – jarmark, występy  zespołów ludowych. Obiadokolacja we własnym zakresie.

DZIEŃ  III WILNO – TROKI – WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Chwila czasu wolnego , godz. 11.00 wyjazd do TROK – spacer po Trokach ze spojrzeniem na zamek gotycki na wyspie; czas wolny; poczęstunek pierogami karaimskimi (kibiny) w karczmie karaimskiej w Trokach, wyjazd do Polski – przejście graniczne w Ogrodnikach; planowany powrót do Warszawy ok. godz. 21.00.

Cena : 670 PLN/os                       Członkowie PTTK oraz Seniorzy: 650 PLN/os

 

Dopłata za pokój 1-osobowy: 180 PLN

Cena zawiera:
– przejazd busem lub autokarem,
– zakwaterowanie w hotelu – pokoje 2-osobowe z łazienkami
– wyżywienie zgodnie z ofertą:2 śniadania, 1 obiadokolacja, poczęstunek pierogami karaimskimi,
– obsługa pilota na całej trasie,
– ubezpieczenie NNW/KL; podatek VAT

Cena nie  zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usługi przewodników miejscowych.
20 EUR przy grupie do 25 osób ;15 EUR przy grupie powyżej 25 osób

Opublikowano

UKRAINA: ZAKARPACIE I HUCULSZCZYNA

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie

Program wycieczki:

DZIEŃ I: Warszawa – okolice Lwowa

Warszawa godz. 7:00 zbiórka uczestników na Palcu Bankowym , godz. 7:15 wyjazd na trasę.

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska. Przed granicą przerwa na posiłek (we własnym zakresie)

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicach Lwowa.

DZIEŃ II: Lwów – Użgorod

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

RUDKI: XVIII-wieczny kościół, w krypcie spoczywa Aleksander Fredro – słynny polski komediopisarz.

SAMBOR: spacer po rynku z XVII w. ratuszem, najważniejszy zabytek miasta – gotycki kościół z XV/XVI w. p.w. Matki Boskiej i Ścięcia św. Jana Chrzciciela  z barokowymi wnętrzami. Przejazd do UŻGORODU – przepiękną i malowniczą trasą przez Przełęcz Użocką oddzielającą polskie Bieszczady od Grzbietu w Karpatach Wschodnich. Tu jeszcze można zobaczyć „dziką”, urokliwą przyrodę, nieskażoną współczesną cywilizacją.

UŻGOROD: leżący na ZAKARPACIU – regionie silnie powiązanym z kulturą sąsiednich Węgier. Spacer deptakiem KORSO. Najważniejszym zabytkiem miasta jest Zamek komitacki z XIV w., obecnie muzeum Architektury Ludowej i Tradycji (szczególnie piękna drewniana, barokowa cerkiewka z 1777 r.).

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja , nocleg.

DZIEŃ III: Użgorod – Bukowel

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

MUKACZEWO: spacer Bulwarem Miru (ciekawe kamienice, katedra. kilka kościołów), Zamek Pałanka z XIV w. – najciekawsza budowla Mukaczewa.

CHUST: ruiny zamku Huszt, pierwsza warownia z 1190 r. wzniesiona w celu zapewnienia kontroli nad pobliskimi kopalniami soli. Obecnie malownicze ruiny. Odnowiona neobarokowa synagoga i jedyna na Zakarpaciu aktywna gmina żydowska (ok. 160 wiernych).

DILOWE: stella, znak centrum Eurpoy z 1887 r.

RACHÓW: miasteczko o burzliwej historii, w okolicy geograficzne centrum Europy. Na stokach pasma Czarnohory (Howerla 2.061 m n.p.m.) KARPACKI REZERWAT BIOSFERY – założony w 1968 r. Wpisany na listę UNESCO w 1993 r. Nagrodzony dyplomem Rady Europy (pierwotny las typu alpejskiego, ponad 60 gatunków ssaków, ponad 170 gatunków ptaków oraz wiele gatunków endemicznych roślin).

BUKOWEL: nowoczesny kurort górski.

Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV: Bukowel – Jaremcze – Bukowel

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

JAREMCZE: huculski kurort nad Prutem, nazywany niegdyś perłą Karpat, z klimatem sprzyjającym leczeniu gruźlicy. Spacer nad wodospady na Prucie;  na rynek suwenirów – gdzie można kupić słynne huculskie wełniane koce oraz wiele innych pamiątek i produktów;  jeśli pogoda dopisze – wędrówka na Górę Chomiak (1.542 m n.p.m);  czas wolny.

BUKOWEL: wjazd wyciągiem krzesełkowym na Górę Bukowel – spojrzenie na piękną dolinę z oczkiem jeziora.

Czas wolny, obiadokolacja z udziałem zespołu huculskiego.

DZIEŃ V: Bukowel – Worochta – Kosów – Kołomyja – Stanisławów

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

PRZEŁĘCZ TATARSKA: dawna granica polsko-węgierska, miejsce ewakuacji wojsk gen. Maczka, Krótka przerwa na podziwianie wspaniałych widoków.

WOROCHTA: nazywana, podobnie jak Jaremcze – perłą Karpat;  zabytkowy wiadukt kolejowy wybudowany w 1894 roku.

WIERCHOWINA (d. Żabie): na początku XX wieku znana miejscowość turystyczna.

KRZYWORÓWNIA: niegdyś modna wśród ukraińskich artystów i twórców – miejsce urodzenia Stanisława Vincenza – piewcy Huculszczyzny.

KUTY: droga ewakuacji władz polskich w 1939 roku (most).

KOSÓW: ośrodek przemysłu ludowego (Technikum Artystycznego Rzemiosła); kirkut.

KOŁOMYJA: spacer odnowionym centrum, Muzeum Huculszczyzny i Pokucia – największa huculska kolekcja.

Przejazd do Stanisławowa. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI: Stanisławów – Truskawiec – Drohobych – Lwów

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

STANISŁAWÓW: spacer po zabytkowej części miasta: rynek z XVII-wiecznym Ratuszem, Majdan Szeptyckiego z kościołem Najświętszej Marii Panny (tu według Sienkiewicza odprawiono nabożeństwo po śmierci Wołodyjowskiego), Synagoga Postępowa, pomnik Adama Mickiewicza.

STRYJ: krótki spacer po rynku – nieopodal kościół Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei.

TRUSKAWIEC: słynny kurort Polski międzywojennej, spacer deptakiem uzdrowiska – Bulwarem Torosewycza, wokół którego usytuowane są najważniejsze źródła lecznicze i park zdrojowy.

DROHOBYCZ: Kościół św. Bartłomieja (XIV w.) oraz miejsca związane z B. Schulzem (urodzenia i zamordowania pisarza).

LWÓW: zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny spacer: Starówka Lwowska (wpisana na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO), Prospekt Swobody (d. Wały Hetmańskie) z gmachem Opery Lwowskiej. Nocleg.

DZIEŃ VII: Lwów

Śniadanie. Wyjazd na tresę i  zwiedzanie miasta:

LWÓW: objazd miasta pokazaniem m.in. kościoła św. Elżbiety, zabytkowego Dworca  Głównego, Soboru św. Jura – powrót do centrum (odrobina czasu wolnego). Spacer z przewodnikiem oraz zwiedzanie kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO m.in.: Katedrę, Kaplicę Boimów,  Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum-apteki; Lwowskiej Galerii Obrazów z wystawą malarstwa polskich artystów i jednym z największych zbiorów prac Jacka Malczewskiego (68 obrazów i szkiców oraz 18 akwarel i rysunków).

Obiadokolacja w „Puzatej Chacie”  (Pyzatej Chacie) restauracji z  samoobsługą, z dużym wyborem różnych dań i napojów – opłata we własnym zakresie. Czas wolny.

DZIEŃ VIII: Lwów – Żółkiew – Warszawa

Śniadanie. Wyjazd na tresę i  zwiedzanie miasta:

LWÓW: Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy).

Przejazd przez ŻÓŁKIEW.

Przejście graniczne Rawa Ruska – Hrebenne. Po stronie polskiej przerwa na posiłek (we własnym zakresie).

Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21:00.

Cena:

1.480 PLN 
1.440 PLN członkowie PTTK

Cena zawiera:

przejazd autokarem/busem na całej trasie z obsługą  2 kierowców; zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje 2-3 osobowe z łazienkami); wyżywienie zgodnie z programem: 6 obiadokolacji, 7 śniadań; opieka pilota polskiego na całej trasie, ubezpieczenie KL/NNW.

Cena nie zawiera:

obsługi miejscowych przewodników i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 60 EUR/os.

Zapraszamy! ! !