Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przekazanych do Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie

Poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Oddział PTTK „Mazowsze” z siedzibą w Warszawie, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres Administratora Danych Osobowych Oddział PTTK „Mazowsze”,

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Telefony 22 627 13 38, 22 629 39 47, 22 627 13 37
Adresy e-mail mazowsze@pttk.com.pl ,  litewska@pttk.com.pl , info@pttk.com.pl
Strony www www.pttk.com.pl ;   www.wycieczkinakresy.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych adresy j.w.
Kontakt osobisty Oddział PTTK „Mazowsze”,

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

w godz. 10-18, poniedziałek-piątek

CEL, OKRES i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Powierzający dane Cel przetwarzania Okres przetwarzania Podstawa prawna wg. RODO, art. 6
Członkowie PTTK Ewidencja członków, korzystanie z uprawnień do zniżek i rabatów, korzystanie z ubezpieczenia związanego z członkostwem w PTTK, przyznawanie wyróżnień i odznak statutowych m.in. związanych z okresem przynależności do PTTK Nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)
Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro Oddziału, komisje, koła i kluby Realizacja zawartej umowy na świadczenie usług turystycznych (m.in. logistyka imprezy, obsługa paszportowa i wizowa, transport, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, wstępy do zwiedzanych obiektów, inne świadczenia itp.), ew. procedury reklamacyjne Czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. przygotowania, realizacji i rozliczenia imprezy, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy) Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy
Osoby zdobywające odznaki turystyczne i krajoznawcze Ewidencja przyznawanych odznak i wyróżnień związanych z uprawianiem turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa Nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane wyrazi wolę ich usunięcia i/lub zatarcia Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)
Kadra programowa PTTK Ewidencja posiadanych uprawnień, ich przyznawanie (m.in. egzaminowanie kandydatów), przedłużanie lub pozbawianie, przyznawanie wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych Nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane wyrazi wolę ich usunięcia i/lub zatarcia Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)
Odbiorcy działań marketingowych Przekazywanie informacji o imprezach organizowanych przez Oddział i podmioty z nim stowarzyszone lub współpracujące Nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane wyrazi wolę ich usunięcia i/lub zatarcia Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora

FORMA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania wymienionych powyżej celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa realizacja tych celów i działań.
Podanie danych do celów marketingowych nie jest obowiązkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe związane z realizacją imprez poza Polską będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji danej imprezy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:

 • uprawnieni i upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych,
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności:
 • dostawcy usług informatycznych oraz księgowych,
 • podmioty realizujące usługi zewnętrzne, m.in. odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie,
 • ubezpieczyciele,
 • placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych),
 • inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń,
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim (np. władze oświatowe w przypadku realizacji imprez dla młodzieży szkolnej).
 • kadra programowa PTTK (w przypadku weryfikacji odznak i uprawnień turystycznych oraz organizacji i prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej).

 

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W odniesieniu do przekazanych danych osobowych nie będą prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Natomiast na podstawie posiadanych danych osobowych administrator może dokonywać profilowania czyli oceny niektórych cech i wyborów dotyczących członków, klientów, działaczy Oddziału PTTK „Mazowsze”. Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu odbiorca będzie otrzymywał informacje lepiej dopasowane do jego preferencji. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw na profilowanie.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane osobowe, w dowolnej formie i momencie ma następujące prawa, których realizacja odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu:

 • dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, zatarcia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych administratora: rodo@pttk.com.pl

 

INFORMACJE KOŃCOWE

Zasady opisane powyżej mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy tworzeniu powyższych informacji kierowano się założeniem, by były one zwięzłe, ale także w możliwie największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne z pojęciami i definicjami stosowanymi przez RODO), a zarazem proste, jasne i zrozumiałe. W celu zapewnienia przestrzegania powyższych założeń w przyszłości oraz biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy prawa, administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Mając świadomość ich obszerności, w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacjach) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie: rodo@pttk.com.pl

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Warszawa, 25.05.2018