Opublikowano

VII CZAK Kresowy 2019 Ziemia Lwowska i okolice

27 czerwca – 3 lipca 2019

Serdecznie zapraszamy na Ziemię Lwowską (z fragmentami sąsiednich obwodów). W programie zwiedzanie pięknych cerkwi wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz zabytków architektury i miejsc związanych z polską historią. Przewidziane są spotkania z miejscową Polonią oraz poznawanie lokalnej kultury ludowej i degustacja miejscowej kuchni.

Dzień 1 27.06. Warszawa – Lublin – Krasnystaw – Wojsławice – Uchanie – Hrubieszów – Dołhobyczów (przejście graniczne) – Sokal – Czerwonograd – Bełz – Uhnów – Mosty Wielkie – Żółkiew. Zbiórka uczestników 27 czerwca 2019 r. na parkingu przed Muzeum Techniki w PKiN o godz. 6,15. Odjazd o godz. 6:30.

UHRYNÓW – kościół pw. św. Katarzyny z przełomu XVIII/XIX w.

WARĘŻ – dawne miasto (od 1528). Najcenniejszy zabytek – kościół pw. św. Marka z klasztorem z k. XVII w. ufund. przez Marka Matczyńskiego wojewodę ruskiego.

SOKAL – miasto od 1424 (prawa miejskie nadane przez Siemowita IV księcia mazowieckiego i bełskiego). W mieście i okolicach miało miejsce wiele ważnych wydarzeń w historii Polski. Zachowany układ urbanistyczny z zabudową z XIX-pocz. XX wieku.

CZERWONOGRAD – powstały po II wojnie światowej gł. ośrodek przemysłowy Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego, wchłonął stare nadbużańskie miasteczko Krystynopol założone w 1692 przez Feliksa Kazimierza Potockiego (nazwa od imienia żony Krystyny). Rozkwit miasteczka za czasów jego wnuka Franciszka Salezego
BEŁZ – jeden z grodów czerwieńskich. Pierwsza wzmianka źródłowa o grodzie z 1030 r. Od 1170 stolica Księstwa Bełskiego (książętami bełskimi byli m. in. Władysław Opolczyk i książę mazowiecki Siemowit IV). W 1462 woj. bełskie przyłączone do Rzeczypospolitej. Prawa miejskie od 1377. W 1665 zamek zburzony przez Szwedów
MOSTY WIELKIE – wieś na prawie wołoskim lokowana w 1472. W z inicjatywy Stanisława Tęczyńskiego starosty bełskiego 1549 lokacja miasta pn. Augustów (w użyciu także stara nazwa). Od k. XVIII w. rozwój przemysłu drzewnego. W okresie międzywojnia największa w Polsce szkoła policji. Tu urodził się przyrodnik i wybitny

BOJANIEC – tu urodził się Maurycy Mochnacki (1803-1834).

TURYNKA – tu urodził się hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620). We wsi cerkiew pw. św. Paraskiewy, późnoklasycystyczna (rozpoczęta w k. XVIII w. – ukończ. w 1837 z fundacji Piotra Krausnekera, rektora Uniwersytetu Lwowskiego). W cerkwi uznawana za cudowną ikona Chrystusa przeniesiona tu w 1765 ze zlikwidowanego klasztoru bazylianów w Strzeliskach k. Bóbrki. Upamiętnia ten fakt 4-kondygnacyjna kapliczka słupowa z 2. poł. XVIII w. W 1774 proboszcz Aleksy Piasecki sprowadził z Rzymu fragment Krzyża Św. Dzięki tej relikwii Turynka stała się jednym z dwóch (obok Krechowa) najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych grekokatolików w Ziemi Lwowskiej.

Dzień 2 28.06. Żółkiew – Krechów – Dąbrowica – Iwano-Frankowe (Janów) – Lelechówka (Jaworowski Park Narodowy – Ukraińskie Roztocze) – Jaworów – Staryj Jar (Stary Jażów) – Niemirów – Potylicz – Rawa Ruska – Magierów – Dobrosin – Żółkiew.

ŻÓŁKIEW – lokacja miasta w 1594 przez Stanisława Żółkiewskiego. Główna siedziba rodowa Żółkiewskich, a następnie (od 1642) Sobieskich. Od 1740 do 1787 w posiadaniu Radziwiłłów. W 1946 zdecydowana większość Polaków została wysiedlona. Od 1951 do 1991 pod nazwą Niesterow. Od 1994 centrum miasta pod ochroną jako państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny. Zachował się regularny renesansowy układ architektoniczny wg wizji idealnego miasta stworzonej przez włoskiego architekta Pietro
Cataneo. Zachowane fragmenty murów obronnych z 2 bramami: Zwierzyniecką i Glińską (zrekonstruowaną) oraz trzema basztami. Ośrodek układu miejskiego stanowi prostokątny rynek z 4-ma podcieniowymi kamienicami z XVII w. Najcenniejszy zabytek – kościół pw. św. Wawrzyńca, jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych zach. Ukrainy. Zespół klasztoru bazylianów założonego w 1682 z cerkwią pw. Serca Pana Jezusa (zbud. w 1682-
90). Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z klasztorem dominikanów (1653-55). W pd.-zach. pierzei rynku zamek zbud. 1594-1610 (budowniczy prawdopodobnie Paweł Szczęśliwy). Później przebudowywany w XVII w. (Piotr Beber i Augustyn Locci) oraz w poł. XVIII w. (Antonio Castelli). Synagoga zbud. w l. 1687-1700. Ratusz miejski z XIX w. wielokrotnie przebudowywany (ostatnio w 1932 w stylu neobarokowym, arch. Bronisław Wiktor). Cerkiew drewniana pw. Św. Trójcy z 1720 r. w 2013 wpisana na Listę UNESCO.

KRECHÓW – wieś wzmiankowana w 1456. Od 2. poł. XVII w dobrach Jana Sobieskiego. W centrum wsi drewniana trójkopułowa cerkiew pw. św. Paraskiewy zbud. w 1724 (I. Chomiuk), doskonały przykład halickiej szkoły drewnianego budownictwa cerkiewnego. Cenne wyposażenie wnętrza z ikonostasem z 1689 (Iwan Rutkowicz z Żółkwi). Obronny monaster bazylianów z przeł. XVI/XVII w. – najlepiej zachowany tego typu zespół na Ukrainie Zachodniej. W monasterze cerkiew św. Mikołaja zbud. w latach 1721-1737. Przy niej wieża bramna z lat 1660 – 1761.

IWANO-FRANKOWE (JANÓW) – lokacja miasta w 1611 przez Jana Swoszowskiego. Chętnie odwiedzany przez Jana III Sobieskiego. W Rzeczypospolitej ostatnim właścicielem był gen. Andrzej Mokronowski (do śmierci w 1784). Właścicielami dóbr janowskich w XIX w. (1868-1912) byli Gołuchowscy (Agenor i jego syn Agenor Maria). Siedziba dyrekcji i małego muzeum powołanego w 1998 Jaworowskiego Parku Narodowego. Najcenniejszy zabytek – kościół pw. Św. Trójcy wybud. w 1741-1755. Murowana cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zbud. w 1831. Murowana XIX-wieczna synagoga po II wojnie adaptowana na kino. Cmentarz rzymskokatolicki z licznymi polskimi nagrobkami z XIX i pocz. XX w.

LELECHÓWKA – drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1739 przebudowana w XIX w. Zbiorowa mogiła ponad 100 żołnierzy z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty płk Bronisława Prugara-Ketlinga poległych 17.09.1939. Punkt wyjścia na Buławę (397 m).

NOWOJAWOROWSK – cerkiew św. Jura z 1715 r. przeniesiona z pobliskiej wsi Olszanica w 1999, a wcześniej w XVIII w. z Wólki Rosnowskiej (Rosniwka) na zach. od Jaworowa.

JAWOROW – pierwsza wzmianka w 1376, od XV w. wymieniany jako miasto. Muzeum historyczno-etnograficzne (ul. Lwowska 31). Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1670 r. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła z 1645 r. W centrum gmach Sokoła. Po przeciwnej str. rynku pomnik Myhajła Werbickiego – autora hymnu Ukrainy. Przy rynku ratusz z XIX w.

W Jaworowie odbędzie się spotkanie z miejscowymi Polakami i wizyta w ratuszu miejskim.

 STARY JAŻÓW – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy z 1638 z pięknym rzeźbionym ikonostasem.
 NIEMIRÓW – miasto na prawie magdeburskim od 1580. Blisko rynku cerkiew pw. Św. Ducha z 1852. Na pn. od rynku kościół katolicki pw. Św. Trójcy z 1640. 3 synagogi.
 POTYLICZ – d. miasto, obecnie wieś. Cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego, jedna z najstarszych cerkwi drewnianych, ufund. w 1502, z drewnianą dzwonnicą z XVII w., w 2013 wpisana na Listę UNESCO.

RAWA RUSKA – prawa miejskie od ok. 1604 – Trzcińscy herbu Rawa. Kościół parafialny pw. św. Józefa zbud. w l. 1770-76 z fundacji kasztelana bełskiego Andrzeja Rzeczyckiego. Zespół klasztorny reformatów z 1725 ufund. przez Grzegorza Rzeczyckiego i Józefa Głogowskiego z kościołem pw. św. Michała Archanioła wg. proj. Pawła Fontany. Kościół parafialny pw. św. Józefa zbud. w 1770-76 z fund. kasztelana bełskiego Andrzeja Rzeczyckiego.

 MAGIERÓW – miasto założone w 1591 przez Jana Magiera. 11 lipca 1657 w bitwie pod Magierowem Stefan Czarniecki rozbił wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Zachowany częściowo dawny układ urbanistyczny i kościół pw. Św. Trójcy zbudowany w 1748, konsekrowany w 1845.

Dzień 3. 29.06. Żółkiew – Kulików – Dublany – Winniki – Złoczów – Zborów – Podkamień – Poczajów –Brody – Podhorce – Olesko – Lwów.

KULIKÓW – wieś znana od k. XIV w., od XV w. miasto, dziś miasteczko ok. 3,5 tys. mieszk. Nazwa od ruskiego słowa kulik (pol. brodziec), który jest wyobrażony w herbie miasteczka. Było ono gniazdem rodu Kulikowskich, później kolejno w rękach Herburtów, Żurawińskich, Sobieskich, Radziwiłłów. Po rozbiorach majątek zakupiony na licytacji przez Batowskich. 11 lipca 1657 wojska Stefana Czarnieckiego rozbiły pod Kulikowem

DUBLANY – uczelnia założona w II poł. XIX w., na pocz. jako Wydział Rolniczo-Leśny Politechniki Lwowskiej, później samodzielna Akademia Rolnicza z polskim jęz. wykładowym, miała wysoki poziom naukowy. Dziś okazały zespół budynków z poł. XIX w. wykorzystywany jest przez Lwowski Uniwersytet Rolniczy. Wokół rozległy park.
WINNIKI – barokowy kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1738 z fundacji Marianny z Potockich Tarłowej wg proj. słynnego architekta lwowskiego Bernarda Meretyna. Kościół był miejscem kultu obrazu MB Winnickiej, obecnie znajdującego się w pobliskiej cerkwi grekokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego wybudowanej w 1842 (ul. Szewczenki 13). Muzeum historyczno-krajoznawcze z cennymi zbiorami (ul. Halicka 26). Kościół z 1783, obecnie cerkiew grekokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela.
ZŁOCZÓW – niepewna wzmianka z 1180 o grodzie Radecz, który (jeśli istniał) zapewne zniszczyli Tatarzy. Pierwsza wzmianka o Złoczowie w dokumencie króla Władysława Warneńczyka z 1441, w którym wymienia się osadę obronną o tej nazwie, będącą ośrodkiem klucza dóbr obejmującego 75 wsi. Od k. XV w. miasto. Prawa miejskie magdeburskie od 1523. Od 1598 w posiadaniu Sobieskich, którzy zbudowali tu murowany zamek (1634-36) ufundowali tu klasztory reformatów reformatów, a później pijarów i bazylianów (1730). Od 1740 w posiadaniu Radziwiłłów (do rozbiorów). W 1801 majątek kupił hr. Łukasz Komarnicki (zm. 1816), po nim dziedziczył jego syn Aleksander, który często gościł poetę Wincentego Pola.
W czerwcu 1941 funkcjonariusze NKWD wymordowali ok. 600 więźniów (w większości Polaków) więzionych w zamku. W Złoczowie zachował się układ urbanistyczny miasta lokacyjnego. Najbardziej okazały zabytek to pijarski zespół kościelno-klasztorny ufundowany przez królewicza Jakuba Sobieskiego. Dobrze zachowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP z piękną barokową fasadą powstał

ZBORÓW – miejsce pamiętnej ugody Zborowskiej zawartej przez króla Jana Kazimierza z Tatarami w 1649 r.

PODKAMIEŃ – obronny zespół kościelno-klasztorny dominikanów z XVII-XVIII w., obecnie w posiadaniu grekokatolickiego zgromadzenia zakonnego studytów.
POCZAJÓW – słynna Poczajowska Ławra – jeden z najważniejszych ośrodków prawosławia na Ukrainie, mający bogatą historię, z wieloma związkami z historią Polski. Najważniejszy jej obiekt to cerkiew Uspieńska zbud. w l. 1771-1783 przez śląskiego architekta Jana Gotfryda Hofmana. Klasztor został zbudowany w l. 1771-80. Malownicza cerkiew Św. Trójcy wzniesiona w stylu cerkwi rosyjskich w l. 1906-12 wg proj. A. Szczusiewa. Pałac archimandryty zbudowany w stylu klasycystycznym w 1825. Bogato dekorowana dzwonnica o wys. 65 m zbudowana w l. 1861-71.

BRODY – od 1580 w posiadaniu Stanisława Żółkiewskiego (ojca hetmana). Od 1584 miasto. W 1629 miasto nabył hetman Stefan Koniecpolski. Za jego czasów Brody stały się dużym ośrodkiem rzemiosła (w szczególności wyrabianie namiotów). Cytadela Koniecpolskiego, twierdza powstała w l. 1630-35, wówczas jedna z najnowocześniejszych (budową kierował arch. włoski Andrea dell’Acqua). Rokokowy

 PODHORCE – położone w pobliżu źródeł Seretu, od 1400 siedziba rodu Podhoreckich, w XVII w. w posiadaniu Koniecpolskich, od 1682 własność królewicza Jakuba Sobieskiego, od 1725 kolejno w rękach Rzewuskich i Sanguszków. Ze zgromadzonej (zwłaszcza przez ostatnich właścicieli) znakomitej kolekcji sztuki większość ocalała z zawieruch wojennych i dziś znajduje się w Muzeum Okręgowym.

OLESKO – jedna z najstarszych osad ruskich. W XIV w. należało krótko do książąt mazowieckich, później do litewskich, w 1366 zajęte przez Kazimierza Wielkiego, w l. 1382-1432 znowu do Litwy. Od poł. XV w. było własnością rodów polskich – Herburtów, Daniłowiczów, Sobieskich, Rzewuskich. Zachował się zamek wzniesiony w XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów. Przebudowany na

Dzień 4. 30.06. Lwów – Mikołajów (Drohowyż) – Rozdół – Stryj – Drohobycz – Borysław – Truskawiec.

DROHOWYŻ k. Mikołajowa – Fundacja Skarbków z XIX w., mauzoleum rodowe Skarbków.

ROZDÓŁ – kościół klasztorny karmelitów z 1616-1619 r.; pałac Lanckorońskich z pocz. XIX w.

 STRYJ – kościół par. z 1395 r., gruntownie przebudowany w k. XIX w., kościół franciszkanów z XVII-XVIII w., przebudowany w XIX w., neogotycki kościół serafitek, dawny budynek Sokoła, wielka synagoga.

 DROHOBYCZ – rynek i monumentalny ratusz z okr. międzywojennego (opisany przez Bruno Schulza w „Sklepach cynamonowych”), gotycki kościół farny typu halowego z XIV-XV w., dom rodzinny Bruno Schulza z tablicą pamiątkową, willa Landaua, d. gimnazjum (tu B. Schultz uczył rysunku), cerkiew Podwyższenia Krzyża Św. z XVII w., cerkiew Paraskiewy Piatnickiej z XVII w., cerkiew św. Jura z XV-XVI wieku (UNESCO od 2013), d. kościół i klasztor karmelitów (ob. cerkiew Św. Trójcy), cerkiew śś. Piotra i Pawła, wielka synagoga.
 

TRUSKAWIEC – centrum uzdrowiska, kościół parafialny z 1859-1860 r. Wieczorem odbędzie się spotkanie z miejscowymi krajoznawcami z degustacją potraw ukraińskiej kuchni.

Dzień 5. 01.07. Truskawiec – Skole – Matków – Użok – Turka – Sambor – Rudki – Beńkowa Wisznia – Komarno – Lubień Wielki – Lwów.

 MATKÓW – cerkiew drewniana pw. Soboru Bogarodzicy z 1838 r. uważana za najpiękniejszą z cerkwi bojkowskich zachowanych na pierwotnym miejscu (na liście UNESCO od 2013).
 UŻOK – cerkiew par. pw. św. Michała Archanioła, prawosławna typu bojkowskiego z 1745, o układzie trójdzielnym, konstrukcji zrębowej, z ikonostasem i ołtarzem z XVIII w., wpisana na Listę UNESCO (2013).

 TURKA – ratusz z 2. poł. XIX w., kościół pw. Wniebowzięcia NMP z k. XVIII w., cerkiew św. Mikołaja (górna) z 1739 r., synagoga z k. XIX w.
 SAMBOR – rynek, kościół farny pw. Męczeństwa św. Jana z XVI w. (z wyposażeniem z poł. XVII i XVIII w.), kościół i klasztor jezuitów/bernardynów pw. św. Stanisława z 1. poł. XVIII w., cerkiew Narodzenia Bogarodzicy z 1738 (kilkakrotnie rozbudowywana), zabytkowe kamienice i wille.

RUDKI – kościół Wniebowzięcia NMP wzniesiony w latach 1685-1728.

KOMARNO – kościół farny z poł. XVII w., cerkiew św. Michała Archanioła z poł. XVIII w.

LUBIEŃ WIELKI – pałac wybudowany XVII w. w stylu baroku francuskiego przez Humieckich

Dzień 6. 02.07. Zwiedzanie Lwowa: rynek z ratuszem, archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, kościół jezuitów, gmach Teatru Wielkiego, kamienice Czarna, Królewska i inne, cerkiew Przemienienia Pańskiego, kościół pw. Bożego Ciała, archikatedra ormiańska, Wysoki Zamek, Cm. Łyczakowski.

Dzień 7. 03.07. Lwów – Gorodok (Gródek Jagielloński) – Sądowa Wisznia – Wykoty – Czaple – Sąsiadowice – Skeliwka (Felsztyn) – Stara Sól – Chyrów – Dobromil – Nowe Miasto – Miżyniec – Mościska – Hruszów (przejście graniczne) – Lubaczów – Cieszanów – Tarnogród – Biłgoraj – Frampol – Wysokie – Bychawa – Bełżyce – Nałęczów – Puławy – Dęblin – Warszawa.

GRÓDEK JAGIELLOŃSKI – kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Św. z XV w., przebudowany w latach 40. XVIII w. i rozbudowany w latach 1939-1944; zespół kościelno-klasztorny franciszkanów z XVI w.; cerkiew pw. św. Jana z poł. XVIII w.

SĄDOWA WISZNIA – zespół pałacowy z poł. XIX w. i inne obiekty.

WYKOTY – cerkiew pw. Ducha Św. z 1671 r.

WOJUTYCZE – kościół z 1719 r.

CZAPLE – dwór klasycystyczny z pocz. XIX w.

SĄSIADOWICZE – zespół kościelno-klasztorny karmelitów z k. XVI – pocz. XVII w.

SKELIWKA (FELSZTYN) – gotycki kościół pw. św. Marcina z XVI w. (dziś cerkiew grekokatolicka), dawna wieża zamkowa, pomnik dobrego wojaka Szwejka na rynku;

 STARA SÓL – kościół św. Michała Archanioła z XVI w., cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, willa „Anna”.

CHYRÓW – d. kościół parafialny z pocz. XVIII w., cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy z poł. XIX w., cmentarz katolicki z k. XVIII w. z barokową kaplicą grobową;

 DOBROMIL – zabytkowy rynek z ratuszem z k. XVIII w. (przebudowanym w 1892), pomnik Mickiewicza, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego z poł. XVI w. wg. proj. Jana Baptysty Wenecjanina (sklepienie „pułtuskie”), cmentarz katolicki z 1793, zespół klasztorny bazylianów z XVII w. z wczesnobarokową cerkwią p.w. św. Onufrego, ruiny zamku Herburtów.

PRZEDZIELNICA – cerkiew pw. św. Mikołaja z 1731 r.

NIŻANKOWICE – murowana cerkiew pw. Św. Trójcy z XVI w., kościół parafialny pw. Św. Trójcy gotycki z XVI w., układ przestrzenny z rynkiem i ratuszem z 2. poł. XIX w., kościół gotycki pw. św. Marcina.

 NOWE MIASTO – kościół parafialny późnogotycki pw. św. Marcina z 1512, trzynawowy typu halowego, z wystrojem wnętrza neogotyckim z k. XIX w.

MIŻYNIEC – kościół katolicki pw. Wszystkich Świętych z 1770-1772 z cenną dekoracją malarską wnętrza i kaplicą grobową Lubomirskich, park pałacowy;

 MOŚCISKA – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z 1606, kościół redemptorystów z XVII w., pałac Strachockiego w Rudnikach Lackich.

Obiadokolacja po przekroczeniu granicy po stronie polskiej. Przejazd do Warszawy. Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. 22.00-22.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 1390 PLN – instruktorzy krajoznawstwa PTTK

1430 PLN – członkowie PTTK

1480 PLN – inne osoby

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem z klimatyzacją,
  • noclegi (6) w hotelach, pokoje 2-osobowe i 3-osobowe z łazienkami,
  • posiłki zgodnie z programem: 6 śniadań, 7 obiadokolacji,
  • obsługę pilota na całej trasie,
  • ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 20 tys. EUR/os.
  • podatek VAT.

Cena nie zawiera: usługi przewodników miejscowych oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 50 EUR.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

pierwsza wpłata – 30% stawki podstawowej po potwierdzeniu zapisu;

dopłata do salda w terminie najpóźniej do 10.06.2019.

UWAGA: na wyjazd konieczny jest paszport ważny min. 90 dni od daty wyjazdu z Ukrainy.

ORGANIZATOR IMPREZY: PTTK Oddział „Mazowsze”, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Tel. +48 22 629-39-47, 627-13-38, fax 627-13-37; e-mail: mazowsze@pttk.com.pl www.pttk.com.pl

PKO BP SA PL 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151; wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 748.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 6293947 lub mailem na adres: mazowsze@pttk.com.pl

  • Na wskazany adres zostanie wysłane zgłoszenie-umowa, które po wypełnieniu należy przesłać na adres j.w.
  • Potwierdzone zgłoszenie zostanie niezwłocznie odesłane do adresata z podaniem terminu wpłaty zaliczki.
  • Dodatkowych informacji udziela: kol. Mieczysław Żochowski, tel. 601 327633.

DO ZOBACZENIA NA TRASIE !